Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Babonák
 

Halottakra vonatkozók

 • A felnőtt embernek egy pénzdarabot tesznek a markába, a gyereknek pedig anyatejjel csinált karikós kalácsot húznak a kéznyelére, hogy azért áteresszék őket a másvilágra.
 • A temetőket a domboldalon alakítják ki, hogy a halottak fentről továbbra is kísérni tudják a háztartásuk, gazdaságuk.
 • Minden embernek van egy csillaga, s mikor az leesik, az ember meghal.
 • Hogy a halottól az ördögöt távol tartsák, tömjént égetnek a sírhalomra tett cserépben.
 • Hét évig kell pománázni, hogy az ördögtől örökre meg legyen mentve a halott.

Betegségre vonatkozók

 • Ha valakinek hosszason tartó, lappangó és sorvasztó láza van, vagy csinálmányba, vetésbe (valamiféle tárgy amit egy gonosz ember megboszorkányozott és elhányt) lépett, vagy az ördög gyötri, s ezen csak az oláh pap vagy a tudós asszony segíthet. Ha nagyobbacska a baj, akkor már kilenc pap is kell hozzá, ami persze többe kerül.
 • Ha az ember valamelyik tagját bénulás, nehezen gyógyítható hűlés, merevedés, kirándulás érte, akkor azt mondják: rossz szél érte.
 • Ha a háznál terhes beteg van, visszafelé seprik a házat, nehogy a halál bemenjen.
 • A hidegrázóst a kürtő alá teszik s rá kilencszer bekiáltanak, hogy a ahideg elhagyja.
 • Ha valakinek nyavalyatörése van (frász, görcs), egy abroncson kilenszer át kell bújtatni s meggyógyul.
 • Aki az újholdra sokat néz, holdkoros lesz.
 • Aki ágyuban fekszik, ne dugja ki a kezét a takaró alól, mert megkísértik.
 • Ki este tükörbe néz, sárgaságot kap.
 • Ki a csillagokat számlálja, annak a kezére szemölcs lesz.
 • Ha a kisgyermek beteg (gyomorszorúlás, gyomorterhelés) vízet vetnek: egy csuporból a patakból vizmentére vízet merítenek, abba eleven szenet hánynak, s ha a szenek legalább részben lemennek az edény fenekére, akkor megígézték a gyermeket. A vetett vízet megitatják vele, attól jobban lesz.
 • Hogy a kisgyermeket az ígézés ellen előre is bíztosítsák, a homlokára, a főkötőcsjkéjével játékkrajcárt kötnek.
 • Ha a kisgyermek valamitől megijed, olmot öntönek neki: a megolvasztott olmot beöntik egy tányér vízbe, abból kiömlik az a tárgy vagy ember, akitől a gyerek megijedt. Ezután a vízzel megmossák a gyermek fejét, ami megmarad azt a kutyára vagy az ajtó sarkára öntik. Ettől elmúlik a gyerek ijedtsége.

Időjárásra vonatkozók

 • Ha jégeső esik, hányjál az udvarra nyást, vaskalánt, fogót, és a jég esővé változik.
 • Ha nepmentekor a felleg megég, másnap szél lesz. Ha a nap tisztában búvik el, másnap szép idő lesz, ha fellegben, eső lesz.
 • Egy régi gazda tapasztalatai szerint, ha a kakasok sokat kukorékolnak, a fecskék alant repülnek, a lúdak sokat gágognak, a hollók sokat kárrognak, a méhek köpüiktől nem messze távoznak - eső lesz.
 • Ha a tyúkok délután korán elülnek - másnap igen szép idő lesz, de ha késő estig künnmaradnak - másnap esni fog.
 • Ha a kakasok esti felüléskor kukorékolnak, bizonyosan megváltozik az idő.
 • Ha a kegyelet alatt keresztülbujik az asszony férfiu lesz, a férfiu pedig asszony.
 • Ha forgószelet látnak, azt mondják: ott a szépasszonyok járnak.

Boszorkányokra, ördögökre vonatkozók

 • Minden faluban volt (még 1885-ben is) 10-15 jövendőmondó. Pénzért, pénzérőért jósoltak.
 • Egy oláh pap 1895-ös feljegyzése alapján egy év leforgása alatt 100 frt-ot kapott a csángóktól deszkentálásra.
 • Néhány szem fuszulykából, káetyából s az ember tenyeréből jósolnak. Puliszkalisztért, sertés költségért megmondják, ki az embernek irigye, szeretője szőke-e vagy barna, találja-e marhabeli kár, hol van az elveszett portéka. Megmondják pénzért, hol van az elásott kincs, megnyeri-e ellenfelét stb.
 • A jósok 9/10-ed részben nők és többször húzzák be, zsebelik ki a könnyenhívőt.
 • Hiszik, hogy némely ember ördögi hatalommal bír, vasfűvel kinyit zárat, lakatot.
 • Egyszer ara vállalkozott a nagyhírű tudós asszony, hogy 4 frtért és egy rend új öltönyért a temetőben visszatéríti a hűtlen szeretőt.
 • Ha lidérccel szólani akarsz, üsd be a vasvillát a földbe s leszáll elődbe.
 • Szentgyörgy napján tűzz kapudra tüskét, s a boszorkányok kerülik udvarodat.
 • A fokhagyma különösen jó szer az ördög ellen. Az ajtószemöldököt meg kell kenni vele, s az ördög nem tud bemenni.
 • Az ágyban fekvő, ha a bal kezét kiteszi: megkísértik.
 • A hétfalusi Bácsfaluban Kiss Mihálytól ellopták bugyilárisát 320 frttal. A károsult minden alkalommal rettenetes átkokat szórt a tolvajra. Ezektől megréműlve, a tolvaj visszajuttatta Kissnek a bugyelárisát 100 frttal és megígérte, hogy a többit is megtéríti 2 év alatt, csak ne átkozza többet. (Erdély Népei. 1898/4-7. szám )

Szerencsére vonatkozók

 • Ne káromkodj, mikor kincset ásol, mert eltünik.
 • Üres fokánval, oláh papval, futó nyúlval találkozni szerencsétlenség.
 • Ha estére sepred ki a házat, a szerencsét üzöd el.
 • A házat este nem jó kiseperni; még rosszabb, ha a szemetet is kiviszik.
 • A szitát este nem jó kiadni a háztól, mert szerencsétlenség következik utána.

Születésre vonatkozók

 • A szülő asszony nyújcson fel a kürtőbe nyásba szúrva egy csonka seprüt, különben a pirkolics a szép gyermeket egy nagyfejű, nagyhasú, rövidlábú kölyökvel cseréli fel (váltott gyermek).
 • Ha kisgyermek még nincs megkeresztelve, nem szabad egyedül hagyni a házban, mert a gonosz elcseréli. Ha az anyjának mégis ki kell mennie, s őt egyedül kell hagynia, akkor a gyermekre egy seprűt tesz keresztül, ő pedig egy kést visz magával.
 • Betegüléskor az asszonynak fokhagymát, holtszenet és borsot kötnek az ingébbe, nehogy az ördög vagy valamely fajzata oda merjen menni.
 • Hogy az újszülöttet az ördög elkerülje, fokhagymát kötnek a fejére abba a ruhába (sapkába), amit legelőször rátesznek.
 • Mikor az asszony felkel a betegágyból s először kimegy az utcára, kalácsot osztogat a szembe jövőknek, hogy senki rosszát ne akarja a kicsinek.
 • Ha a szoptatós asszony teje elapad, egy másik asszony vitte el. Ilyenkor odahívják a gyanúba vett asszonyt, mindketten tejet fejnek ki emlőjükből egy darab kenyérre, azt pedig közösen megezik. Ekkor megjön az illető teje.
 • Ki olyan helyen tesz látogatást, ahol betegágyas asszony van, annak foncsot tépnek a ruhájából, nehogy a gyermek álmát elvigye.
 • A beteg asszony ágyát és a bülcsőt a gerenda hosszában tenni nem szabad.

Házasságra vonatkozók

 • Sokadalom (nagyvásár) hetén nem jó nősülni, mert az új pár élete zavaros lesz.
 • Mikor esküvőre indulnak, a legény fonákjára veszi fel az ingjét, a csizmájába pedig, a talpa alá, egy krajcárt tesz. A leány kalácsot dug a keblébe, amit esküvő után ketten titokban esznek meg. Mindezt azért, hogy házaséletük annál szerencsésebb legyen.
 • Amikor esküvőre mennek, vagy onnan jönnek, üres edénnyel nem jó találkozni, mert szerencsétlen lesz a házasság. Éppen ezért sokan vizzel töltött dézsákat, kártyákat tesznek ki némely háztól elejükbe.
 • Az ifjú pár amikor az oltár elé megy esküdni, vagy kimegy a templomból, nem szabad hátranéznie, mert szerencsétlenséget hoz házasságukra.
 • Ha egyszer a leányt felkontyolták, asszony lett belőle, többet nem szabad, hogy a nap süsse a fejét. Künn a fejrevalót mindig fent kell tartania.
 • Ha felességed veszekedik, végy egy félfertály hideg vizet szájadba s tartsd ott egy egész óráig s a békesség nem bomlik meg.

Gyakorlati tanácsok

 • Ha megszegés előtt a kenyér fenekére késsel keresztet csinálsz, olyan jól izlik, mintha szalonnával ennéd.
 • Ne bújj keresztül a szekér alatt, mert feldől.
 • Sok embernek olyan hatalma van, hogy előtte minden zár felnyilik, csak keressen vasfűvet, és azzal érintse meg.
 • Holdváltozáskor nem szabad vágni az épület vagy eszközfát, mert az szúrágta lesz.
 • Holdváltozáskor nem szabad meszelni a házat, mert a faltetű (poloska) megszaporodik.
 • Péteken nem jó füsülködni, mert a feje megtermik.
 • Az ágyat nem jó a gerenda hosszába tenni.

Állattartás

 • A menyétnek köss guzsalyt és csálj csépet, nő és him eltakarodnak az udvarról és nem eszik meg a pislenyeket.
 • Tejet addig nem adnak ki a háztól, míg sót nem vetnek bele, kívált ha azt vízen is átviszik, mert a tehénnek megromlik a teje.
 • Ha a tehén teje elapad, vagy nem engedi, hogy megfejjék, egy seprűvel körül kell seperni, s mindjárt lehet fejni.
 • Ha a tehén teje néha színes, kigyó csípte meg a csecsét, vagy a szépasszonyok fejték meg.
 • Tarka menyétet nem szabad megkergetni vagy megütni, mert bosszúból megmarja az istállóbana marhát, s az meghal tőle.
 • Sok ember a kert támaszából is tejet tud fejni; az ilyen a tehén tejét is el tudja vinni. De vannak olyan emberek is, akik azt vissza tudják hozni oly módon, hogy kiválasztanak valamiféle tárgyat (pl. kő, fa stb.) s azt addig verik, míg a tej elvivője nagy jajgatva oda nem megy, s isten fizessével nem könyörög, hogy ne üssék többet, mert az elvitt tejet mindjárt visszahozza.
 • Ha valahonnan tyúkot vagy macskát szereznek, annak, mihelyt hazaviszik, mindjárt megmossák hideg vizzel a lábát, mert így nem megy el az új lakástól, még ha mehetne is.

Kenyérsütés

 • Égés alkalmával egy asszony a süttetből a legelső kenyérrel anyaszült meztelen megkerüli az égő épület telkét, s nem terjed tovább a tűz. Kenyérsütéskor a legelső kenyeret mindig megjegyzik, hogy ilyen alkalomra készen legyen.
 • Péntek nap kenyeret sütni nem szerencsés.
 • Kovászt este nem jó kiadni a háztól.
 • Mikor dagasztanak, nem igen eresztenek be senkit, mert megígézi a tésztát és ez nem kell meg.
 • A szitát este nem jó kiadni a házból.

Kolumbán Soma, Bartha Károly, Kovács Lehel István, Hochbauer Gyula gyűjtéséből.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®