Tánccsoportok | Rendezvények, bálok | Újságok | Kultúrházak |
Színház, színjátszó körök
| Mozik | Fúvószenekarok | Múzeumok |
Könyvtár, tömegkommunikáció
| Egyházi művelődés |
Szakmai kiadványok | Ifjúsági kiadványok
 
Kultúrházak
 

Kultúrház-tervezgetések Négyfaluban

1989. december 26-án egy János-napi ünnepi asztal mellett beszélgettünk a négyfalusi magyarság lehetőségeiről. Tervezgettünk. Felmerült egy magyar művelődési ház szükségessége. Erre alkalmas épületet keresgéltünk gondolatban. Úgy tűnt, hogy az 1929-ben épített egyházmegyei kultúrház Hosszúfaluból ideiglenesen megfelelhet a célnak, tudva azt is, hogy az épületet soha nem államosították, a jelenlegi Kisipari Szövetkezet több éve csak bérlője. Úgy véltük, hogy az egyházi tulajdon az elkövetkező időkre valamilyen védjegyet is biztosíthat. A lelkészek közül csak Veres Károly volt jelen, ám ő nem ítélte a legszerencsésebbnek a szóba került épületet.

Többszöri beszélgetés után 1991 telén Daragus Endre tiszteletes úr összehívta a hosszúfalu-alszegi evangélikus egyház tanács-termébe valamennyi négyfalusi evangélikus lelkésztársát, mindeniket 3-3 presbiterrel.

A néha vitává éleződő megbeszélésen egy bizottság alakult: a lelkészek közül Domokos Jenőt, szakértőként Pari Istvánt (Hosszúfaluból), Székely Sándort (Csernátfaluból) és engem (Dávid Istvánt) bíztak meg azzal, hogy megvizsgáljuk az épület alkalmasságát.

Megállapítottuk, hogy a hátulsó rész használhatatlan, de az első részben ideiglenesen, kevés karbantartással a termeket használni lehetne kóruspróbákra, fúvószenekarok próbáira, könyvtár működtetésére, nőszövetségi és ifjúsági rendezvényekre.

A konkrét munka elhalasztódott, mert Domokos Jenő tiszteletes úr Norvégiába kapott meghívást.

Domokos Jenő türkösi evangélikus lelkész Norvégiában jelentékeny támogatást szerzett kultúrház építésére. Itthon tervrajzot készíttetett: egy Kultúrház a türkösi parókia kertjében.

Előzetesen erről nem egyeztettünk és nem tetszett senkinek a kezdeményezők közül, hogy megbeszélés nélkül módosult az eredeti terv. Erre a szerzett támogatást átadták hasonló célra Aradnak.

A Kultúrház építése újból napirendre került ’92/’93 telén. Ismét a türkösi evangélikus egyházközség tanácstermében gyűltünk össze, ahol azon aggodalmaskodtak a tanácskozók, hogy a nehéz gazdasági helyzet akadályozza a kezdeményezést. Erre az én ellenvetésem az ősök példája volt, akik a maihoz hasonló lé-lekszámban falvanként templomot, iskolát, pa-rókiát, kultúrházat építettek. Mikor az esetle-ges gyűjtésre, közadakozásra terelődött a szó, felajánlottam egy hektárnyi pityókatermés árát. Egy kételkedő kérdésére tisztáztam, hogy nem a társas, hanem saját részemről.

A kérdés dr. Magdó János summázásával elnapolódott. Eszerint „A Kultúrház kérdését tegyük félre, mert nincsen anyagi lehetőségünk egyszerre iskolát és kultúrotthont is építeni”.

(A szerkesztő megjegyzése: Sajnos az iskola ilyen méretű támogatását még csak nem is kezdeményezte nyilvánosan senki a hosszúfalu-alszegi evangélikus iskola 1937-es felépítése óta.)

Nem törődtem bele a sikertelenségbe: 1993 és 1998 között sokszor beszélgettünk a művelődési házról id. Simon András, id. Kovásznai Miklós, Erős József tanítókkal, Gödri János orvossal és a mérnök Magdó Jánossal.

1998 nyarán összehívtuk a kezdeményező bizottságot: az imént felsoroltakon kívül Bencze Mihályt, Bálint Károlyt, Tomos Istvánt és Deák Jánost.

Az evangélikus esperesválasztás új lendületet adott az ügynek. 1999 tavaszán az akkori RMDSZ-székházban – nem viták nélküli – átfogó lakossági fórumon is megbeszéltük a kezdeményezők javaslatát.

Az új evangélikus esperes (Adorjáni Dezső) kedvezően viszonyult tervünkhöz, s arra kért, hogy lakossági aláírásokkal nyomatékosítsuk az igényt. 576 aláírást gyűjtöttünk.

1999. június 15-én a Krizbán tartott egyházkerületi közgyűlésen Gödri János orvos felolvasta a kultúrházépítő szándéknyilatkozatot. A jelenlevő Mózes Árpád evangélikus püspök ebben elfogadta a tervünket. Magdó János mérnök javasolta, hogy a Barcasági Csángó Alapítvány szomszédságában eladó telket vásároljuk meg és az egymás melletti (a középiskoláéval együtt) három telken építsünk egy ökumenikus szellemben működő keresztény kultúrközpontot: kollégiummal, művelődési teremmel, szociális otthonnal.

Ezután támogató aláírásokat gyűjtöttünk.

Az evangélikus esperes diakóniai központtal és esperesi irattárral egészítette ki a kezdeti elképzelést. Ám a következő tanácskozáson megfogalmazódott véleménykülönbségek nyomán a támogatásszerzés kecsegtető ígérete mellett váratlanul elhalt ez a kezdeményezés is.

Kevéssel ezután megtudtuk, hogy a volt csernátfalusi moziterem eladó. Javasoltuk, hogy vásároljuk meg. Tervünkkel megkerestük az evangélikus esperest, aki azt válaszolta, hogy elvben támogatja, de anyagilag nem tudja támogatni ügyünket. Ezután Magdó János mérnökkel támogatási felméréssel házaltunk. Egy délután 240 millió lej ajánlatot kaptunk: Islik Jenő 30, Gocsmán János 20, Géczi Sándor 10, Bacsó Levente 10, Jónás András 10, Farkas Gyula 10, Tóth Gábor 10, Daradics József 10, jómagam 10 millió lej. A listán a vállalkozókon kívül mások mellett nyugdíjasok is felajánlottak (például Tóthpál István, Dávid Samu).

Ezt a kezdeményezést a bizonytalanság számolta fel, ugyanis kiderült, hogy az épület a tulajdonos nevén volt, akinek azonban nem volt használati joga rá.

Dávid István - 2001

A tatrangi kultúrház 1940 körül

A tatrangi új kultúrház - 2001-ben
   
A pürkereci kultúrház 1940 körül A felszegi iskola épülete

A felszegi iskola és kultúrház

1936 januárjában Bíró László evangélikus lelkész új iskola építését javasolta a fűrészmezei gyülekezetnek. Az erre kiszemelt telek a papilakkal szemben feküdt. Az egyházközség meg is vásárolta a telket a rajta lévő házzal. 1938-ig itt működött az ifjúsági kör, a nőegylet, a vasárnapi iskola. 1938 tavaszán lebontották a telken lévő házat, és elkezdték építeni az új iskolát. A közgyűlés minden családra kiszabta a pénzbeli hozzájárulást és a közmunkát. 1939-ben az épületet átadták rendeltetésének, megkezdődött az önálló egyházi oktatás. 1949-ig működött az épületben a felszegi magyar iskola. 1949-ben államosították. 1954-ig még működött a magyar iskola. 1955-ben a régi magyar iskolába (a garázshoz) költöztették a magyar tagozatot, a cigányokkal egy helyre. Ettől kezdve Felszegen megszűnt az önálló magyar oktatás. A felszegi gyerekek Alszegbe és Csernátfaluba jártak iskolába. Az épület először az Electro Precizia gyár kultúrházaként, majd moziként működött.

A nyolcvanas években a gyár raktárhelyisége volt. 1992-ben a polgármesteri hivatal kibérelte az épületet egy szállítóvállalatnak. Tönkretették, és 1995-től az épület használhatatlan.

1996. október 6-án a felszegi gyülekezet pert indított az épület visszaszerzése érdekében. 1999-ben megjelent a 255. kormányrendelet, amely kimondta az épület visszaszolgáltatását. 2000. január 24-én a brassói felebbviteli bíróság „törvény hiányában nem tudja megállapítani a jogos tulajdonost.” Maradt a régi. 2000. szeptember 4-én a gyülekezet visszavásárolta az épületet 95 200 000 lejért. 2001. augusztus 1-jén megkezdődött az épület javítása. Az Evangélikus Püspöki Hivatal, a Brassói Evangélikus Egyházmegye, valamint a helybéli gyülekezetek összefogásával, segítségével az elkövetkező 3-4 évben iskolát nem, de egy egyházi kulturális központot szeretnénk felépíteni.

Isten segítsen terveink megvalósításában.

Kajcsa László - 2001

A tatrangi kultúrház

A tatrangi új kultúrházat 2001 áprilisában avatták fel. Az ünnepségen fellépett a négyfalusi tánccsoport, a közkedvelt Boricások, a brassói Búzavirág néptánc-együttes, a keresztvári férfikórus, Dancs Annamari.

A kultúrház újjáépítési költségeinek 60%-át a Brassói Meyei Tanács adta. A munkálatokat saját munkások, falusi emberek végezték el 1 700 000 000 lejből mindössze három hónap alatt.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®