Takarékpénztár | Könyvnyomdák | Vendéglők, éttermek, szállodák |
Gyógyszertárak, orvosi rendelők | Pékségek | Csordák | Tulajdonjelek |
Az ipar, iparosodás
| Háziipar, kisipar | Az első csirkekeltető gép Hétfaluban | Vásárok | Építkezések 1908-ban | A tudásfelhalmozó család | A Papp-féle sörkert | Hosszúfalusi boltok, személyek... | Négyfalu gazdasági helyzete 2003-ban

 
Háziipar, kisipar
 

Helyzetkép 1880-ból

A hétfalusi csángók különösen a bükk-tűzifával való kereskedésben fejtettek ki nagy tevékenységet, e mellett a jobb módú, ugynevezett "juhos gazdák" állattenyésztéssel is foglalkoztak. Télen át a nők szalmát fontak és kötöttek. Tatrangon utca- és járdaköveket fejtettek s követ faragtak. Zajzonban és Pürkerecen meszet égettek. Bácsfaluban és Csernátfaluban itt-ott még kőművesek is voltak, Türkösben pedig mézeskalácsosok, viszgyertya-üntők, szappanosok, kovácsok, timárok és csizmadiák.

Helyzetkép 1903/1904-ből

Csorba Samu: Székely és csángó háziipari vállalkozó XIII. évi üzletjelentése az 1903. május 1-től 1904. május 1-ig terjedő egy évről. Brassó, Brassói Lapok nyomdája, 1904.

A százesztendős távlat csalogat újraolvasásra s az a vállalkozói szemlélet, amely a nemzetszolgálat kötelességét is sugallja. "Foglalkoztattam 440 háziiparost (…) Örömmel jelenthetem, hogy az alább felsorolt, azzal a gondolattal, hogy kivándoroljon (…)."

A mindössze 1 m2-nyi szöveget nemcsak megrögzött hagyományőrzőknek ajánlom hanem vállalkozóinknak is; azoknak a néprajzos érdeklődőknek, akik háziipar és népművészet kapcsolatával foglalkoznak s akik kíváncsiak 100 évvel ezelőtt ált őseink világára, és gazdaság-politikusainknak is, akiknek jövő modellként nem volna muszáj mindig és csak Nyugat-Európa és Amerika felé kancsalítani.

Csorba Samu 440 foglalkoztatottja közül volt hímző, szíves mintával szövő, szőnyegszövő, lenvászonszövő, faedénykészítő, fafaragó, csipkeverő, harisnyaposztó-szövő, szalmafonó, vastag kendervászonszövő, hosszúszőrű pokrócszövő. A foglalkoztatottal lakhelye Csíkpálfalva, Csíkszentdomokos, Hídvég, Erősd, Árapatak, Lüget, Kóbor, Prázsmár, Fundata, Zernyest, Előpatak, Szászhermány, Botfalu, Haraly, Nagyajta, Parajd, Brassó, Nyén (Keresztvár), Pürkerec, Tatrang, Hosszúfalu, Türkös, Krizba, Barcaújfalu.

A legtöbb foglalkoztatott kóbori kendervászon szövő (177), csíkszentdomokosi kendervászonszövő (57), árapataki 55 hímző, erősdi 57 hímző, pürkereci 26 szövőnő.

Csorba Samu vállalkozó két állandó alkalmazottat foglalkoztatott: egy munkavezetőnőt és egy szolgát. A kormány támogatásával a háziipari termékekből az említett évben szállított Amerikába, Bulgáriába, Boszniába, Németországba. Kiállításokon vett részt Szt. Louisban (AEÁ), Komáromban, Szegeden, Budapesten, Linzben, Párizsban és állandó bizományi üzletet tartott fenn Budapesten.

A forgalmazott háziipari hímzések között voltak női kötények, női népviseleti ing, gyermeking; lenvászonból asztalterítő, asztalfutó, asztalközép terítő, bútorvédő; a csángó szőttesek között: asztalterítő, női kötény, ablakfüggöny, díszkendő, női szoknya, gyermekkötény, szövet különféle célokra, asztalfutó, gyermek álruha.

Miután kétszer-háromszor átolvastam a szöveget s kifénymásoltattam a mintadarabokat azon csodálkoztam, bár sokan nem lapozhatták az asztalon előttem nyitott példányt, mennyit érne meg a 440 név szerint említett háziiparos leszármazottainak azt tudni, hogy az ő családjukból, az ő falujukból ki üzent a szépség itthoni nyelvén távoli világ kíváncsijainak szőttes-nyelven, fazekas-nyelven, hímzés-nyelven, festett-bútor nyelven? S vajon a szövegből kiolvasható élet-minta, melynek hitelességét tények szavatolták használhat-e valamiképpen a jövőnek? S ha igen, úgy ez kinek mit ér meg?

Hochbauer Gyula

Helyzetkép 1908-ból

Az elsőfokú iparhatóságok által 1908-ra Hétfaluban 31 képesítéshez kötött, 3 gyáripari, 11 kereskedő és 9 egyéb iparos engedélyt bocsájtottak ki.

Kovácsmesterség Hétfaluban

A kovácsmesterség Hétfaluban a 19. század elején virágzó mesterség volt. A földművelés, az állattenyésztés megkövetelte e mesterség széleskörű elterjedését. A társas gazdaságok megszűnése után a mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrehozásával és az ipar fejlődésével párhuzamosan a kovácsmesterség fontossága egyre kisebb lett.

A kovácsmesterség a magán és társas-gazdálkodás idejében is virágzó mesterség volt.

A rohamos iparosítás háttérbe szorította ezt az ősi mesterséget, a ma élő kovácsok átlagéletkora 65 év. Hétfaluban élő hat kovács közül négy nyugdíjas, kettő ipari dolgozó, műhelyeikben csak alkalmi munkákat vállalnak. A nyugdíjasok közül ketten (70és 65 éves) a mezőgazdasági termelő szövetkezetek műhelyeiben mesterek.

Az ifjú nemzedék soraiban nincsenek kovácsok. Nagyapáik mesterségét egy unoka sem folytatja.

Tomos Tünde: A kovács

A meglévő műhelyekben a régi munkaerő dolgozott, utánpótlás a mai napig sem történt. A kovácsműhelyek száma 1961-től csak kettővel növekedett, a szecselevárosi és a tatrangi mezőgazdasági egységekben, amelyekben nyugdíjas kovácsok dolgoznak.

A műhelyek berendezése, nagysága egységes. Alapterületük átlagban 5 m a 8,60 méterrel. A bejáratot egy nagy ajtó alkotja, amely 2-2,50 m széles, a szekér télen be kell hogy férjen a két első vagy két hátulsó kerekeivel.

A bejárattal szemben és az oldalfalakon tágas ablakok vannak (1,40 / 1,20m), ezek biztosítják a fény behatolását a műhelybe, és a szellőztetést is egyben. A padló mindenütt földes vagy agyagos, mert nem gyúlékony és tompítja a zajt. Ha fából lenne, akkor minggyá tűzbe kerülne ha leesik egy darab izzó vas. Betonból is ki lehet önteni a műhely alját, az aszfalt nem vált be olvadékonysága miatt. A bejárattól balra a sokfiókos satupad helyezkedik el közvetlenül a fal mellett, rá négy satu van felszerelve. A padon fontossági sorrendben helyezkednek el a szükséges szerszámok. A pad fölött a falon kulcsráma, rajta a különböző méretű kulcsok.

A kulcsráma mellett a falon függ egy másik ráma, melyen nagyság szerint csavarmetszők vannak. A sarokban a földön a nyeles szerszámok tartója áll. ez közel kell hogy legyen a tűzhelyhez. A bejárattal szemben a jobb sarokban van a tűzhely. Itt két kovács dolgozhat. A tűzhely fölött a kémény, a füstfogó vagy kohó. Szerepe az, hogy a füstöt és szikrát kivezesse a kéményen keresztül a szabadba.

A tűz élesztésére a tűzhely mellett áll felszerelve a bőrfúvó. Régen kézzel vagy lábbal hajtották, ma már villanyáram működteti. Legtöbb kovácsműhelyben a fúvót a tűzhelytől egy téglafal választja el, egyes esetekben a padlásra szerelték fel és egy csövön keresztül jutott el a levegő a tűzhelyig. Ezek az eljárások a gyúlásveszély elkerülésére voltak szükségesek. A bőrfúvó értékes anyag volt, ritkán és nehezen lehetett hozzájutni, ezért féltették annyira a kovácsok.

A tűzhelytől jobbra, a fal mellett van a villanyárammal hajtott kétköves köszörű. Mellette egy lyukfúró gép és egy hegesztő készülék áll. a tűzhely előtt két üllő van facsutakra szerelve.

A kovács a munkahelyének és mesterségének megfelelően öltözködött. Nyáron dokk anyagból készlt ruhában, télen háziszőttes gyapjúruhában dolgozott a hideg miatt. A fején mindig sapka volt, mely védte a szikrák ellen. A lábán csizmát vagy bakancsot viselt és mindig vigyázott arra, hogy túl vastagon ne legyen felöltözve, csak télen kint. Az évszaktól függetlenül, munka közben állandóan bőrkötényt viselt.

A kovácsmesterség alapanyaga a vas. A kovács a vassal, szénnel és tűzzel dolgozik. A kovácsvasat az üzletből vásárolták, sok gazdánál a hulladék vasat használták fel. A vas rendeltetésének megfelelően különböző lehet: Spáringvas. Ebből készítik a lópatkót. Ez 22 mm széles és 14 mm vastag. Másféle vas szükséges a szekérvasaláshoz, egyéb munkákhoz, gömbölyűbb, vastagabb, laposabb, vékonyabb vasak. A ráfhúzásnál 50 mm széles és 14 mm vastagságú vasat használnak.

A kovács semmit sem tud csinálni, ha nem üti a vasat. Mindent kovácsolnia kell. Egy darab vasat addig formál, ameddig megkapja a kívánt munkadarabot. A kovács mindig megrendelésre dolgozik, arra nincs idő, hogy eladásra is kovácsoljon.

A kovácsmunka többféle munkafolyamatból áll. Vannak nehezebb munkák, mint a tengelystáfolás, a lőcsvasalás, a ráfhúzás, a lópatkolás stb. A könnyebbek közé tartoztak a javítási munkák: kapáló-, eke-, villa-és boronajavítás, fejsze-, csákány-, kapa-, kaszaélezés, megkészítés stb. leggyakoribb munka a patkolás és a javítás volt, ritkábban a tengelystáfolás, szekérvasalás stb. fordult elő.

Minden kovácsmesternek inasa volt. Ők maguk is inasként ismerkedtek volt meg a munkával, később segédek, majd önálló kovácsmesterek lettek. Az inas nélkülözhetetlen volt. Egy nagyobb műhelyben két inas és egy segéd dolgozott. Az inasra különböző munkákat bíztak kiseperte a műhelyt, vizet hordott, szenet tört, ezt meg kellett hogy vizítse, sározza, hogy jobban melegítse a vasat.

A nagyobb inasnak többet kellett tudnia. Kellett hogy forgolódjon a mester körül, mindent meg kellett hogy lásson, mert a kovácsok nem beszélnek, csak a kalapács beszél. Mikor a mester azt akarja mondani, hogy álljon meg, az üllőre üt. Mikor hívja az inast , akkor is. Az inas melegítette a vasat, hajtotta a fújtatót, rávarrt a vasra.

A kovácsmunkát kézi szerszámokkal végezték, a gépi szerszámok csak az utóbbi években könnyítettek a kovács nagy fizikai erőt igénylő munkáján.

A legfontosabb kovácsszerszámok: tűzifogó (laposszájú, gömbölyűszájú, félgömbölyűszájú), patkófogó, pansfogó, láncszemfogó, nagyfogó, harapófogó (körömcsipő-, szergcsipő-, pászító cirkli), franciakulcs, kulcs, satu, csavarfejező (noglájdni), csavarmetsző, fúró, furdancs, fúrógép, hegesztő felszerelés, lyukasztó (patkólyukasztó, pájszer, spiclyukasztó, dorni, patkófalc), kalapács (nagy-, ráverő-, gömbölyítő, Ludhamer-, lyukasztó-, simító-, Zetzhamer-, patkoló-, zeccolókalapács), kézvonó, körömpucoló kés (rájszer), köszörű, menetvágó (vitformenetvágó), patkóstekli, reszelő (lapos reszelő - furfájer, simafogú - slittfájer, burvafogú - stolzfájer, körömreszelő ráspoly, félgömbölyű reszelő, vasfűrész (bomfájer), derékszögmérő (vinkli), körző (gömbölyű, egyenes), rugóacél, tilner.

A szerszámokat a fúrókon, a menetvágókon és a reszelőkön kívül maga a kovács készítette. A leggyakrabban előforduló kovácsmunka a lópatkolás vagy lóvasalás.

Teherhúzásra, igásállatként Hétfaluban leginkább a lovat használják. A lónak a lába, ha nincs megpatkolva, akkor nem tud feszíteni, csúszik a kövön. Ha a patkó leesik és nem tesznek másikat helyébe, elvásik a patája és megsántul. Egy lópatkolás két órát tart és jó a gazda 4-5 hetenként cserélteti a patkót, mind a négyet. A fájós lábú lovaknál 2-3 hetenként kellett kicserélni. Minden kovács ismeri a pata felépítését. A lókörömbe a patkót nem lehetett akárhová felszegelni, van egy fehér dunga (csík) a körmön körbe, csak addig lehetett érinteni a körmöt. Ha bennebb üti a szeget, akkor a ló megsántul. Minden kovács tudja hogy kell felpászítani a patkót, azt felszegelni, hogy ne nyomja meg a ló lábát.

A patkolás az udvarban vagy a színben történik. Ide kötik meg a lovat. Télen a nagy hidegekben beviszik a műhelybe. A patkót spáringvasból állítják elő. Méteres segítségével lemérik a pata átmérőjét. Kiszámítják, milyen hosszúságú vasra van szükség, hogy egyszerre 5-10 lópatkót kovácsoljanak. A spáringavason megjegyzik a hosszúságot és hidegen egy nyeles vágóval feldarabolják. A vasdarabokat fehérmelegre kell felhevíteni, a pirosmeleg vas még igen erős, nem hajlítható. A tüzes vasat tűzifogó segítségével kiemelik a tűzből és a ráverő kalapáccsal addig verik az üllőn, addig hajlítják, amíg megkapják a kellő formát.

Mielőtt rápászítanánk a ló patájára, azt előbb megtisztítják. A régi patkót lehúzzák a patkólevevő vágóval (hofling), a körömcsípő fogóval kikerekítik a patát úgy, hogy a széle maradjon kb. 8-10 mm vastag. A körömpucoló késsel megegyenlítik és a körömráspollyal lereszelik. E műveletek elvégzése alatt a ló első lábait az ún. bakra, háromlábú kis székre teszik, a hátulsókat felemelik.

A megtisztított körömre felsütik a patkót úgy, hogy alatta ne legyen hézag, pászoljon jól az a patkó, ha nincs jól rásütve, akkor kotyogni fog., mert nem érinti egyenletes módon a patát. Azután a patkót lehűtik, hideg vízbe teszik és hidegen nyeles lyukasztóval (pájszer) kilyukasztják. A patkóvasra a jegyeket a tilner segítségével teszik fel és e jegyek helyére kerülnek a lyukak. Egyes kovácsok a patkóstekli segítségével jelölik meg a patkószögek helyeit. 6-7 szeggel a patkót rászegelik a patkólókalapáccsal a ló körmére.

A szeg vége oldalban, a pata oldalán ki kell hogy jöjjön, azt a szegcsípő fogóval lecsípik. Ha történetesen a szeg vége nem bújik ki, akkor kihúzzák a szeget és újra beverik.

Patkolás után, egyes kovácsok a patát bekenik olajjal.

A patkolás ideje alatt a kovács kezeügyében vannak a szerszámok elhelyezve használati sorrendben az ún. banklin vagy patkoló (vasaló) asztalon. Van egy fiókja, ebben tartják a patkószegeket. A patkolószerszámok a következők: patkolókalapács, patkólevevő vágó (hofling), körömcsípő harapófogó, körömpucoló kés (rájszer), körömreszelő (ráspoly), pászító cirkli, nyeles lyukasztó (pájszer).

Télen ún. téli vagy sarkaspatkót, nyáron nyári patkót tesznek a ló lábára. A téli patkót nehezebb elkészíteni, abba menetet is kell vágni és a sarkakat oda beszorítani.

A lovak megállítására különböző módszereket használnak: pipát tesznek az orrukra. Ha így sem állnak meg, akkor a hátulsó lábát felkötik a farkukra, vagy egy szíj segítségével egy karikára felhúzzák a lábát, hogy ne tudjon rúgni. Egyes esetekben lekötik a fejét egy oszlophoz, hogy ne tudjon mozogni.

A járomba fogott tehenet és ökröt is patkolják. Ez a patkó vékonyabb és laposabb mint a lópatkó. Nem sütik, hanem hidegen teszik fel. Az ökör vagy tehén mellett van egy kicsi üllő és rajta a pata alakja után hajlítják, görbítik a patkót.

Az ökörmarha butább mint a ló. Nem áll meg, nehéz a vasalása. Iskolát kell neki csinálni. Négy oszlopból áll, felül egy csiga van rászerelve. Az ökör hasa alatt áttesznek egy széles szíjat, gurtnit és az állatot felhúzzák, mint héberrel az autót. Mind a négy lába a levegőben lóg, így könnyebben lehet vele bánni.

Másik munkafolyamat a ráfhúzás. Száraz nyáron úgy megszáradtak a kerekek, hogy a ráfok lehulltak s nagyon sok ráfot kellett húzni.

A keréken 3 méter hosszúságú a ráf. A kereket ráteszik a vasra, megjegyzik, hogy honnan indítják, végig gurítják a vason és a mikor elérték a jegyet, akkor a ráfon újra megjegyzik. A jegynél elvágják és megkapják a ráfnak szükséges hosszúságot.

Egy klupnival a kerékre felszorítják s azon meghajlítják a ráfot. Az üllőn összehajtják szép kerekre és azután beteszik a tűzbe. Mikor fehérmeleg lesz, akkor leélezik a végeit vékonyra, összeteszik 2 cm-t egymásra s lyukasztóval egy kicsit megütik, hogy ne szaladjon széjjel a két vég e a ráfnak. Akkor hiccet adnak, hogy szikrákat hányjon a tűzbe.

Miután kiveszik a tűzből, ütni kezdik az üllőn míg összeforr. Miután megforrott, megint megmérik, hogy talál-e a kerékre. Ha kisebb, akkor melegen még megnyújtják. Ha talál, akkor beteszik a tűzbe, megint felmelegítik. Ráfhúzókampókkal két ember ráhúzza a kerékre s egy másik üti oldalt a ráfot a kerékhez. Miután felhúzták, vízbe teszik, mert így még szorul. A vas hűl és kucorodik egy centinél többet.

A tengelystáfolás volt a legnehezebb munka. A szekértengelyt nem a kovács csinálta, ő csak javította. Az üzletből vásárolták meg. mivel a vas a vason forgott, a vasperselyek a tengelyen, hamar elkopott, habár mindig bezsírozták, hogy könnyebben forogjon. Az elkopott tengelyt tűzbe tették. Földbe volt helyezve egy nagy vasútütköző és ezen addig verték az átforrósodott tengelyt, amíg megrövidült és megvastagodott. Azután a gömbölyítő kalapács segítségével meggömbölyítették a tengelyt. Ha lapos maradt, nagy volt a súrlódása a kerékperselynek a tengelyen. Minél gömbölyűbb volt a tengely, annál könnyebben forgott a kerék rajta.

Ekevasakat is éleztek. Betették a tűzbe az elkopott ekevasat és a kalapács élével (smuljával) addig verték tüzesen, míg kivékonyodott. Kb. 3-4 melegítéssel készült el egy ekevasnak az élezése. 8-10-szer kellett megélezni egy ekevasat, míg az teljesen el nem kopott. Az üzletből másikat vásároltak, ugyanazokat a műveleteket végezték el rajta, majd rászerelték az ekefejre.

Az acélokat nem volt szabad erősen felmelegíteni, a színe után lehetett tájékozódni. Az ekevasat, a fejszét fehérmelegre forrósították fel, így könnyebben nyúltak. Miután minden műveletet elvégeztek rajta, megedzették, vízbe tették. Az acélt sohasem.

Szegkészítéssel ritkán, csak szükség esetén foglalkoztak a kovácsok. Ilyenkor patkószeget, plattszeget (cigányszeget) csináltak.

Nem volt kifizetődő munka, sok időt igényelt, és ezért készen vásárolták meg a szegekkel.

Villákat, kapákat, kaszákat, különböző szerszámokat javítottak. Kaszát csak javítottak a kovácsok, nem készítettek. Ha a régi kasza leszakadt a nyakából, akkor egy régi kaszának levágták a vastagabbik felét és ránittelték egy pár nittel a régi kasza legörbített részére.

A megkérdezett, ma élő kovácsok közül egyik sem kovácsolt a kapukra koppantókat, habár a régi házak kapuin még ma is láthatók a szép kovácsolt munkák. Érdekes, hogy Hétfaluban csak szekérkovácsok éltek, kocsikovács egy sem volt. Kocsit, fiákert csak Brassóban készítettek egy pár műhelyben. Ugyanakkor a szép, régi, díszes kovácsolt vaskerítések sem ismernek a mai kovácsokban a készítőjükre, egyikük sem foglalkozott dísztárgyak, cirádás kapuk kovácsolásával. Ezek megléte több, mint 100 évre vezethető vissza.

részlet Bálint Anna szakdolgozatából

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®