A régi határkő | A falvak | A vasút | Zászlóavatások Hétfaluban | Kulturális élet | Szórakozás | Ünnepek | Bukaresti emigráció | A falvak életéből

 
Szórakozás
 

Kirándulások

Kirándulás a Nagykőhavason 1964 nyarán. Jól kivehető a faluban használatos régi típusú rádió is

Kirándulás a Nagykőhavason 1964 nyarán
   
 
Kirándulás a babarunkai menedékháznál - 1970. május 1.  

Májusi majálisok

Május elsején Hétfaluban megkezdődtek a majálisok. A négyfalusi fiatalok október végéig minden vasárnap a hoszszúfalusi evangélikus temetővel szembeni telken (ma állatorvosi rendelő működik itt), a csernátfalusi Szabó-teremben, a Papp-féle sörkertben, valamint a bácsfalusi Kultúrház udvarán mulatozhattak, táncolhattak.

Minden egyház ifjúsága külön-külön szervezte majálisait, a fúvószenekarok, a tűzoltók, az egyletek is saját időponttal rendelkeztek.

A majálisokon a fúvószenekarok leginkább csárdást, polkát és keringőt játszottak, de előfordultak román táncok is. Néha fellépett a dalos egylet is.

Zajzonban a majálisokat a parkban tartották, a borvízforrás mellet. Odagyűlt Háromfalu fiatalsága és reggelig ropták a táncot, mulatoztak.

A majáliskertekben délután a gyerekek is játszhattak, de sötétedéskor hazatessékelték őket. A terepet a csángó- vagy magyarruhába öltözött ifjúság vette át.

Így mulatott a hajdani fiatalság.

A nőegyleti mulatság

Karnevál herceget immár elkergették trónjáról: a farsang fejedelmének víg és bohó kedvű uralma letűnt és itt a böjt... de mielőtt egy esztendőre elbúcsúzott volna tőlünk a jókedv ura, rendeztetett hétfalusi híveivel egy olyan fényes és pompásan sikerült búcsúestélyt, amelyikre bizonyára a legjobb kedvvel fog visszaemlékezni a jelen volt közönség még a jövő farsangon is. Pajzán kötődéssel röppentek be az Eleven Újság szellemesen és finoman csipkedő rakétái. Az előadók közül Nagy Dénesné úrnő a "Prológ", Török Irén a "Telefon tudósítások", Killyéni Erzsi "Az előfizetési felhívás", Medgyaszai V. "A rikkancs dala" előadásával arattak zajos sikert és megérdemelt tapsokat. Herszényi Andor és Gábos Győző stb. a más közlemények, rövid hírek előadásával fokozták a jókedvet, sőt az Eleven Újság befejezése után Herszényi Andor újból megjelent a színpadon egy csomó hírrel, hirdetéssel és szerkesztői üzenettel, amit éppen a Hétfalu szerkesztőségéből sikerült elemelnie.

Ezután egyenruhában mutatták be az amazon táncot a Csáki-leányok, Sánek Sári, Medgyaszay V. és Kökösi Mariska, akik a táncmulatságon is jelmezesen vettek részt. Ügyes produkciójukat a közönség tapsa és újrázása folytán meg kellett ismételniük.

A vacsorát a nőegylet szolgáltatta, s a kiállítás és felszolgálás körül igazán fáradhatatlan volt Sipos Jánosné és Paizs Györgyné úrnők, Simon Anna és Veres Iduska kisasszonyok.

A felszolgált ételek jóságát igazolja a pusztítás, amit a közönség művelt bennük, miután a jókedv meghozta a jó étvágyat is. Azután kezdődött a tánc, amely zavartalan lelkes és víg hangulatban egészen a hajnali órákig tartott. Számbeli adatok még nem állnak rendelkezésünkre a mulatság anyagi sikerének nagyságáról, de bizonyos, hogy az is megfelel a várakozásnak.

Killyéni Endréné, nőegyleti elnöknő odaadó buzgósága és lelkes munkássága - amiben egész családja kivette a megfelelő részt - valóban olyan szép eredményeket mutat fel, hogy még azok is, akik a megelőző rendszerben távol maradtak a nőegylettől, most támogató barátaiul szegődtek. Kiemelkedő a rendezőség ügyes körültekintése, s a buzgó pénztárnok, Könczey Viktorné úrnő és Demes Péter ellenőr fáradságot nem ismerő tevékenysége.

Jelen voltak Brassóból: Kupcsay Jánosné sz. Molnár Júlia úrnő, Póka Dezső dr. tb. megyei főorvos nejével és Orbán Ferenc derestyei állomásfőnök és neje.

Asszonyok: Csefkó Gyuláné, Csorja Lázárné, Csáki Mártonné, Demes Péterné, Dónáth Sándorné, Drotlefl Józsefné, Henter Gáborné, dr. Fekete Endréné, özv. Harmath Lajosné, Erdélyi Istvánné, özv. Herszényi Kálmánné, Gödri Mihályné, Killyéni Endréné, Hadnagy Benedekné, özv. Jakab Jánosné, id. Kiss Árpádné, Kiss Béláné, Könczey Viktorné, , Haluskay Andrásné, Kádas Józsefné, dr. Mitelmann Miksáné, özv. Mann Laurenné, Köpe Mihályné, Kocsis Jánosné, Paizs Györgyné, Krausz Rubinné, Haar Andorné, Tankó Péterné, özv. Tutsek Jánosné, Zavicsa Gézáné stb.

Lányok: Buna Sárika, Csuka Lujza, Csáki nővérek, Harmath Jolán, Killyéni Erzsi, Sánek Sári, Simon Anna, Mann Stanczi, Kökösi Mariska, Medgyaszay, Török Irén, Tutsek Lenke, Tutsek Rozika, Zelenka Gizella, Bíró Ilona, Veres Idus stb.

Mutatványok az Eleven Újságból:

Általános élénk figyelem között szólalt meg a prológ Nagy Dénesné figyelmében. Szelíden, érdekesen és az őszinteség erős érzésével adta elő a lap megírásának célját:

Minden egyes kacaj
Majdan kincsé válik,
Mint a jótétemény
A gyerekmesében.
Ujjaskéve, könyvvé,
Cipővé lesz mind, mind...
Oh mosolyogjanak,
Nevessenek kérem!
A sok szegény gyermek,
Áldva sóhajtja majd:
És e sóhajokat
meghallják az égben!
"Áldja meg az Isten
aki összeadta..."
oh mosolyogjanak,
nevessenek kérem!

A prológ elmondását jutalmazó taps után Kilyéni Erzsébet, mint "Előfizetési felhívás" jelent meg. Látszott rajta, mint előfizetési felhíváson, hogy hatalmas munkát akar végezni az Eleven Újság, mert a lap programja ebbe a rovatba volt beleszorítva. Szép, tiszta hangon kezdte:

"A mi lapunk kérem szépen
A legjobb lap a vidéken.
Friss, eleven, nincsen párja
S a csángóknak nagy barátja! stb.
...Változás lesz óriás
Im a sokból egy falás
Mutatónak. Unikum!
Kiegyenesítik a falu utcáját
Lármázó legénynek beütik a száját
Csendőr áll majd minden utcasarkon végre
Veszély nélkül lehet járni fényes délbe.
Mozgó vonat járja a falu utcáját
Megkötve tartják a Henterék kutyáját.
Trafikot állítnak Stengelnével szembe'
Szerpentin út vezet fel a Hegyes-hegyre...
...A váró bódéból váróterem készül
A főszolgabíránknak fényes lakás épül." stb.

Sűrű éljenkiáltás jutalmazza az "Előfizetési felhívást s amint a későbbi megrendelések száma is mutatja, meg is tette kellő hatását a publikumra."

Következik a 3-ik pontul: a vezércikk: Herszényi Andor személyében "Vádat emeltek" címmel. Talpraesetten adta elő a következő vádakat:

1. "Vádat emelek concurrentia felidézése vétsége miatt a Hétfalu lap ellen, mert ő provokálta a béke jegyében született Csángó Újságot és egyetemlegesen mindkét lap ellen, mert ők hozták létre a legbékésebb Eleven Újságot.

2. Vádat emelek a lustaság büntette miatt a polgári iskola tantestülete ellen, hogy nem indít még egy legbékésebb negyedik újságot.

3. Vádat emelek vétkes bukás címén a hétfalusi jótékony nőegylet ellen, miért nem követi az előző ciklus táblájára felírt vetkeztetési rendszert? stb... stb..."

Majd így végzi be: "Vádjaimért elvállalom a felelősséget... az alábbi polgárokból alakított esküdtszéki bírák egyhangú ítéletének alávetem magam. Esküdt bírák: Korelnök Fejér Gyula lelkész, rendes tagok: dr. Semsey Aladár és ifj. Kiss Árpád szolgabírák, dr. Fekete Endre és Kozma Miklós ügyvédek, dr. Mittelmann Miksa és dr. Sbarcsea Tivadar orvosok, Masznyik Gyula és Deák Sándor lelkészek, Demes Péter és Csathó Ferenc lelkészek, ifj. Köpe István és Partin István földbirtokosok."

Ez ötletes és igen jellemző névsor összeállítását óriási kacaj honorálta s a nagy kacajban még hallható volt egy hang: "Még egyszer Deák Sándor és Rusz János!"

A vezércikk nyomán megindult zajos eszmecserét egy kis színi jelenet szakította félbe. Gábos Győző és Tutsek Rózsika adták elő A hipnotizmus c. bohókás kis párbeszédet korrekt, művészies alakítással.

A másik pillanatban már a "Telefontudósítás" termett a színpadon Török Irén személyében. Valódi postáskisasszony volt. Ideges, nyughatatlan, ki nem győzte várni s továbbadni az ilyenfajta híreket:

- Berlinből táviratozzák, hogy a német császár már-már türelmetlen.
- Hát miért türelmetlen?
- Hiszen a német császár nem főszolgabíró Hosszúfaluban, s nem kell neki arra várnia, hogy vármegyei főjegyzővé válasszák meg. (Élénk taps!).

- Halló!
- A ház mai ülésén elsőnek Kozma M. honatya beszélt óriási sikerrel... (Nagy kacaj.)

-Halló!... Türkösből jelentik, hogy elkészült már a világ első víznélküli vízvezetéke.

E kedélyesen előadott szellemességek után a Karnevál és majd a rikkancs megszemélyesítőjét alakította egy maszk.

Következtek a napi hírek. Például: A dadogó óra.

Egyik barátunkkal történt nemrégen, hogy a hajnali órákban vetődött haza. Csendesen, lábujjhegyen igyekezett bejutni a szobába, de a sötétben egy átkozott széket feldöntött, melynek zajára felesége felébredt és álmosan kérdi:

- Hány az óra, te országos lump?
- E-e-e-egy. Mondja hirtelen a férj.

Az óra nyomban üti a hármat.

- Látod-e, most is hazudtál, mert hármat ütött.
- Tehetek én róla, ha az óra is da-da-da-dog?

Majd a szerkesztői üzenetek, apróhirdetések. Például: Dr. F. E. úrnak. Biztos forrásból értesültünk, hogy a keltetőgépje már útban van. Mint hírlik, a Csángó Újság kis kacsáit ezentúl ott fogja keltetni.

Hirdetés. A Csángó Újság kilószámon kapható Jancsó könyvnyomdájában, a túróárusok előnyben részesülnek.

Egy költőnek. Hosszúfűrészen. Versében van láb, de nincs fej. Ha elesel, felemeljük, oh jó Testvér stb.

Ily kedélyességekben folyt le az egész előadás a nőegylet pedig büszke lehet, hogy mulatságainak számát egy ilyen jól sikerült estével szaporíthatta.

Hétfalu, 1907. február 14.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®