Bevezető | Bácsfalu | Türkös | Csernátfalu | Hosszúfalu | Tatrang | Zajzon |
Pürkerec | Iskoláink - emlékek tükrében | Iskoláink - adatok tükrében |
Hétfalusi magyar oktatók, nevelők
 
Türkös
 

A római katolikus papilakon

"A Türkösben fennálló római katolikus elemi iskola eredetére ős alapítására vonatkozólag biztos adataink nincsenek. Annyi bizonyos, hogy e század elején (XIX.) már fennállott - közös lévén kántor tanítója Bodola római katolikus fiók hitközösségével. Az öreg emberek elbeszélései szerint a türkösi kántor-tanító, mint vándor tanító működött, a hét három napját Türkösben, hármat pedig Bodolán töltvén. Valószínű azonban, hogy amikor a tanító Türkösből távol volt, a tanítást a helybeli adminisztrátorok - kik ezen időben jobbára szerzetesek voltak - végezték. Hogy pedig Bodolán is a régebbi időben önálló katolikus kántorok voltak, kitetszik abbol, hogy az ottani régi énekeskönyvben, mely az 1719. évből való, ezen jegyzetet találtam: 'Írtam ezen két szép istenes éneket Annó 1771 die Márc. A Méltóságos Béldi János pap úrnak kántora, Pál Antal pápista Rector'. Hogy ez esetleg előd és utódja tanítással foglalkoztak-e, erre semmiféle adat nem található az egyház levéltárában. A halottak anyakönyvében is - a temetést vegző egyén rovatában - csak kántor név alatt szerepelnek egész az 1830-as évekig, melytől fogva már Daczó Imre cántor-docens név alatt van bejegyezve. Ezen kántortanítónak Bodolán jobbágybirtoka is volt e hivatalért, mely birtok az 1848-as felszabadulás után tulajdonába ment át s mint ilyet később értékesített, eladott.

A vándortanítóság még ezután is fennállott talán a 70-es évekig, vagyis addig, míg Bodolán községi népiskola létesíttetett.

Említett időkből a türkösi római katolikus iskola szervezetéről csak annyit tudunk, hogy ez fennállott és mint hitvallásos iskola teljesítette feladatát, mint most, úgy akkor is osztatlan lévén. Daczó Imre kántor-tanító időközben - kinek fizetését a kevés stoláris illetéken kívül csupán a vallási alapból járó évi 52 frt. 50 kr. képezte - ez állomásról Katonára ment, hol alig töltvén két évet, a türkösi anya- és vele kapcsolatos fiók egyházak római katolikus hívei 1862-ben fizetését javítva visszahívták Türkösbe. A fizetésjavításról felvett jegyzőkönyv az akkori erdélyi püspök Haynald Lajos őexellentiája által megerősítve, az egyház levéltárában őriztetik. Említett távollétében csíksomlyói születésű Imre Gábor említtetik kántor-tanító gyanánt.

A jelenlegi papi telek kertjében volt ekkor az iskolaépület, de mint sejthető, igen rozzant állapotban, mert a 60-as években lebontatott és a Páter utcában lévő Pál Mihályné tulajdonát képező épületes telek vétetett meg mintegy 300 frt. értékben - kántor-tanítói lakásnak és iskolának."

Józsa Mihály: Brassó-vármegye magyar tannyelvű
népoktatási tanintézeteinek monographiája.
Brassó, 1896

A római katolikus elemi népiskola

"A jelenlegi papi telek kertjében volt ekkor az iskolaépület, de mint sejthető, igen rozzant állapotban, mert a 60-as években lebontatott és a Páter utcában lévő Pál Mihályné tulajdonát képező épületes telek vétetett meg mintegy 300 frt. értékben - kántor-tanítói lakásnak és iskolának. Igen primitív állapotban lehetett azonban, mert a kántor-tanító saját szobájában tanított. 1865-ben a vallásalap lelkészi lakást épített s a régi lelkészi lakás rendeztetett be, illetve adatott át iskola és kántor-tanítói lakásnak Minthogy e lakás és tanterem rozzantsága miatt nem felelt meg a törvény követelményeinek, Méltóságos és Főtisztelendő Möller Ede, akerület apátfőesperese szíves közbenjárására és kérésére Erdély Püspöke, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Lönhárd Ferenc úr Ő Exellentiája 1885-ben sajátjából 1000 forinttal egy épületes beltelket vásárolt, melyből egy rész tanteremnek a mai kor kívánalmainak megfelelőleg 400 forint költséggel lett átalakítva. A kántor-tanítói lak és ezzel egy födél alatt lévő iskolaépület az egyház tulajdonát képezi. Csakis egy tanteremmel bír, mely elég világos, magas és a tanulók létszámához mérten elég tágas s így a törvény követelményeinek megfelelő. A tanterem nem bír kellő felszereléssel, a szükséges iskolapadokat haszontalan lócák helyettesítik, a legszükségesebb tan- és szemléltetési eszközök jótékony célú táncmulatságok jövedelmeiből lettek beszerezve s a hiányzók beszerzése folyamatban van. Az iskola-könyvtár gyarapítása is a Főtisztelendő német-eleméri plébános úrnak mintegy 135 forintot tevő könyvadományával és a Szent-István társulat évenkinti tankönyvek adományozásaival, negy lendületet nyert. A tanterem felszereléséhez szíves adományaikkal hozzájárulni szívesek voltak meg: Pál Géza gymnáziumi tanár, Szász Károly tábori segédlelkész, Szász Károly főelemi tanító és több más urak.

Az eddig említett tanítók képesítettségéről biztos adatok nem találhatók, de nagyon valószínű, hogy mint képesítettség nélküli egyének működtek. 1875. évben Udvarhely megyei malomfalvi születésű Lakatos Gáspár, utána csíkszentgyörgyi Bálint Sándor kántor-tanítók említtetnek. Az elsőnek 50-60 római katolikus növendéke volt, a tőle hátramaradt érdemsorozat tanusága szerint. Mindkettő a csíksomlyói tanító képezdében nyert képesítést.

1882. április 7-én Gál Mihály foglalta el a türkösi római katolikus kántor-tanítói állomást, s ez időtől fogva megszakítás nélkül munkálja az egyház, iskola és haza elválaszthatatlan szent ügyét. A talált növendékek fokozatosan lettek 6 csoportra különítve, hogy az osztatlan népiskolára is előírt 6 osztály meglegyen, - jelenleg az iskolás növendékek, kiknek száma évenként 50-60 között váltakozik - 6 csoportra osztva, fiúk és lányok egy tanteremben, egy tanító vezetése alatt nyernek oktatást.

Az elkerülhetetlen kiadáaok esetről esetre a templom pánztárából fedeztetnek. A tanulók mindannyian tandíjmentességet élveznek, csupán 60 kr. fizetésre köteleztetnek, melyből a fűtőanyag szereztetik be.

A tanító fizetése az esedleges stóla díjakon kívül 49 frt. államsegéllyel 400 frt.-ot tesz."

Józsa Mihály: Brassó-vármegye magyar tannyelvű
népoktatási tanintézeteinek monographiája.
Brassó, 1896.

A Józsa Mihály rendszerezte adatokon kövül találunk a türkísi római katolikus irattárban még néhány, szerintünk érdekes feljegyzést.

1813-ban Bede Antonius plébánossága idején nem tartották tanításra megfelelőnek az iskola épületét

Egy 1850-es házassági anyakönyvi bejegyzés szerint Kramer Mimi (Mária) Benedek János iskolamester és jegyző neje, rendes okleveles tanítónő pürkereci lakhellyel.

Az 1853 és 1855 közötti plébános, Paulus Fazakas bővítette a templomot és az iskolát. 1856-ben is találunk az iskolára vonatkozó bejegyzést, s 1857 és 1865 között Moyses Lajos plébános idején is: "Domus cantoralis et schola ipsium exteriore parati..."

Egy 1854-es anyakönyvi bejegyzésben, a házasságkötések fejezetében Daczó Imre neve mellett találjuk: foglalkozása kántortanító, lakhelye Türkös, vallása római katolikus.

1886-ban Tormási János katolikus néptanító és a Népiskolai Lapok szerkesztője adatokat kér a türkösi plébániától is a Magyarország katolikus népiskoláinak és néptanítóinak egyetemes névtára számára.

Az 1887-ben írt Relatio Periodica szerint vegyes összevont osztály működött 24 fiú és 25 leány tanulóval. (Az akkor nyilvántartott 897 katolikus számáhiz viszonyítva kevés, de tudjuk, hogy a korabeli többi falusi iskolákba is jártak katolikus gyerekek.) A kántortanító Michaelis Gál, kinek fia is, Petrus Gál, apja mesterségét folytatta.

1893 decemberében állandósították a tanító 200 forintos fizetését, és ugyanebben az évben Lönhárd Ferenc püspök jóváhagyta a felterjesztett iskolaszéki névsort.

1907-ben az 1017 lelkes egyházközségnek (Háromfalut, Derestyét, Nyént és Ósáncot is ideszámítva) 35 iskolása volt, 1910-ben 33. 1909-ben új iskolapadokat vásároltak.

1910. április 20-án kelt Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök levele, melyben az iskolák egyházi tulajdonban való megtartásának lehetőségeire figyelmeztet, illetve az államtól való átvétel lehetőségeire. A hétfalusi evangélikus iskolák államivá válása után a türkösi római katolikus iskola volt 1919-ig az egyetlen egyházi iskola.

1911-től 1914-ig Zsigmond Béla Gyula, 1914-15-ben Erdélyi Anna, 1915 és 1919 között László Anna tanított.

Az 1914/1915-ös tanévben Türkösről 16, Bácsfaluból 3, Bukarestből 2, Köpecről 1 tanulója volt az iskolának, kik közül 16 fiú és 9 leány; 24 római katolikus, 1 görögkeleti; 24 magyar, 1 román.

1920 és 1926 között Vigofszky József a kántor-tanító, 1926/1927-ben Borbáth Sándor, 1928 és 1940 között Dobránszky József, 1940-től 1943-ig Bartók Erzsébet, 1943 és 1945 között Erőss Erzsébet, aki után az iskola államosításáig Péter Ernő tanított.

Egy 1921-ből fennmaradt kimutatás szerint Türkösön (51 tanuló) és a leányegyházközségként hozzá tartozó Bodolán (27 tanuló) kívül Hosszúfaluban (32 tanuló) is működött (rövid ideig) katolikus iskola.

Zátyi Lajos

A türkösi katolikus plébánia udvarán, Gajdó Zoltán plébános vezetésével 1989-ben épült Márton Áron Ház számos kulturális és oktatási program helyszíne

A türkösi római katolikus iskola, előtérben a milleneumi fenyőkkel.

Jelenleg állami óvoda.

Az evangélikus, majd községi és állami elemi népiskola

 

A türkösi iskola

"1884: Isten segedelméből renováltatták Veres Borcsa János Giró Jani Furuzsval." - állt a türkösi állami elemi iskola homlokzatán.

A Zajzoni Rab István Középiskola

A volt türkösi általános elemi iskola, amelyben jelenleg a négyfalusi magyar tannyelvű középiskola (Zajzoni Rab István Középiskola) működik

A Zajzoni Rab István Középiskola

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®