A kezdetek | A tatárjárás | Felső-Fehér vármegye | Brassó igája alatt |
Az 1848-49 forradalom
| Az Osztrák-Magyar Monarchia idején | Az I. Világháború |
A II. Világháború
| 1956 | A harmadik évezred küszöbén
 
A harmadik évezred küszöbén
 

Kétnyelvű helységnévtáblák

2001. április 23-án a 204. számú Hivatalos Közlönyben jelenik meg a 215/2001. számú törvény és a gyakorlatba való ültetéséről gondoskodó 278/2001. számú rendelet, 2001. május 23-án pedig hatályba lép Romániában az új közigazgatási törvény. Ennek értelmében minden települést, ahol a nemzeti kisebbségek aránya meghaladja a 20%-ot el lehet látni kétnyelvű helységnévtáblákkal, valamint a kisebbségek nyelvét lehet használni a hivatalos közigazgatásban. E törvény hatálya alá tartozik Hétfalu is.

Tatrangi helységnévtábla - 2001

Zajzoni helységnévtábla - 2001

Pürkereci helységnévtábla - 2001
Négyfalusi helységnévtábla - 2002

A négyfalusi kétnyelvű helységnévtáblát 2002. január 29-én sikerült felszerelni, miután több bizottság, a Román Akadémia, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem nyelvészeti tanszéke is megerősítette, hogy a település hivatalos, a köztudatban lévő magyar neve Négyfalu és nem Szecseleváros.

Lekerül az egynyelvű helységnévtábla Az új kétnyelvű tábla
   
A tábla-ügy lebonyolítói: Kovács Lehel István és Jónás András alpolgármester Sajnos volt akinek nem tetszett...

Hétfalu jelképei

Hétfalu címere

Kovács Lehel István kérésére Hétfalu címerét és zászlaját Pécsi L. Dániel tervezte.

Az átadóünnepség 2001. szeptember 30-án volt a csernátfalusi evangélikus templomban.

A zászlót Tomos Tünde és Kiss Ferenc vették át.

A címer a közösség jelképeinek egyike, történelmi múltjának és jelenének legfontosabb szimbóluma. A középkori kultúra máig tovább élő alkotásai, szabályait a címertan (heraldika) határozza meg. A különböző címerpajzsokban ábrázolt címerképek és színezések kialakult történelmi hagyományokat követnek, szabályait az alkotóknak fegyelmezetten kell alkalmazniuk. Az a jó címer, amelyik közérthető mindenki számára és szellemi üzenete jövőbemutató. A címertervezéshez felhasznált szempontok: a.) Hétfalu magyar nemzeti közösségét megjelenítő címerképek és színezékek; b.) a magyar nemzeti közösség vallási, hitéleti hovatartozására utaló jelképek; c.) az egykori Brassó vármegyéhez és Barcasághoz fűződő történelmi kötelékek megjelenítése.

Hétfalu címerének megalkotásánál a magyarországi és az erdélyi gyakorlatban előszeretettel használt lekerekített hegyes végű címerpajzs formát választottam. A pajzsot egy vízszintes, vörös színű pólyával két címermezőre osztottam. Hasonló címerpajzs-elrendezés figyelhető meg a Mária Terézia által 1765-ben adományozott erdélyi címernél is. Itt a vörös szín az akkori erdélyi rendek (magyarok, székelyek, szászok) közül a magyarokat jelképezi.

A vörös színű pólyában a helyiek hitéleti hovatartozását kifejező vallási szimbólumokat alkalmaztam. A római katolikus közösséget az arany színű latin kereszt, az evangélikusokat a fehér színű Luther-rózsa, a reformátusokat pedig az arany színű Kálvin-csillag jeleníti meg.

Hétfalu zászlaja - Kiss Ferenc, Tomos Tünde, Kovács Lehel István, Pécsi L. Dániel

A felső címermezőben kék színű háttérben kardot tartó ezüst színű páncélos jobb kar látható. A kard közepén arany színű ötágú, nyitott leveles korona lebeg, bíbor színű béléssel, zöld és vörös ékkövekkel, fehér színű igazgyöngyökkel. A címermező jobb felső szegletében (látvány szerint bal oldal) aranyló Napot, a bal felső sarkában növekvő ezüst Holdat ábrázoltam. Ismeretes, hogy Erdély címerében a kék szín a Nappal és a Holddal a székely nemzetséget ábrázolja. Esetünkben a hétfalusi csángók székely eredetét és az egykori Kárpát-kanyari határvédőket egyaránt szimbolizálja. A kard által átszúrt lebegő ötágú leveles korona a Barcasághoz és a Brassóhoz való szoros történelmi köteléket hangsúlyozza. A felső címermezőben látható címerképeknek és színeknek mélyebb jelentéstartalmuk is van. A keresztény szimbolikában a Nap az igazság és a bölcsesség jelképe lett, de Isten tulajdonságainak kifejezésére is használták. A Nap és Hold együtt ábrázolása a keresztény szimbolikában több egyházatyánál az Atyát és a Fiút, vagy az Ó- és Újtestamentumot, illetve az Egyházat és Jézus megdicsőülését jelképezi. Esetünkben a Hétfaluban élő evangélikusokat, római katolikusokat és reformátusokat egyaránt megjeleníti. Az alsó címermezőben zöld színű háttérben, két sorban hét arany színű hatágú csillag látható. A felső sorban lévő négy csillag Bácsfalut, Türköst, Csernátfalut és Hosszúfalut jelképezi, az alsó sorban lévő három csillag pedig Tatrangot, Zajzont és Pürkerecet. A csillagok formája a Barcaság címerében található csillagábrázolásra utal, de jelképezi az itt működő őrtüzeket is.

A színeknek is fontos jelentéstartalmuk van. A felső címermezőben alkalmazott kék szín az égre, a vízre, a levegőre mint elemekre, valamint az igazságra és a hűségre utal. Hétfalu vonatkozásában a magyar nemzeti közösség igazságszeretetét és a hagyományokhoz fűződő szoros kapcsolatát szemlélteti. A címermezőket elválasztó pólya vörös színe a tűz, a mennyei fényesség, a meleg, a szeretet színe, a véré és ezáltal Krisztus keresztáldozatának, és minden emberi áldozatnak fontos kifejezője. Esetünkben emlékezés az évszázadok során elpusztultakra és a ’48-as forradalom, az I. és II. világháború hősi halottaira. Az alsó címermezőben látható zöld szín a tavasz, a feltámadás, az örök újjászületés, a halhatatlanság, a Paradicsom színe. Hétfalu esetében az örök újjászületést és a megújulás képességét szimbolizálja. Az egyes címerképek (korona, nap, kereszt, csillagok) arany színe az égi eredetű hatalomnak, a mennyei boldogságnak és a megdicsőülésnek az elsődleges kifejezője. A páncélos kard, a Hold és a Luther-rózsa fehér színe, a zászló alapszínével egyetemben, a tisztaságot, a büntetlenséget, az ártatlanságot, az erényességet, és a jövőbe vetett reménységet testesíti meg. A vörös és a zöld színek mellett ősi magyar szimbólum. Nemzeti címerünk és zászlónk is ezekből a színekből építkezik.

A címerpajzs felett arany színű, ötágú, nyitott leveles korona lebeg – Brassó vármegye koronája. A címerpajzs alatt kék színű szalagon arany betűkkel Hétfalu névalakja, valamint az első írásos említés 1366-os, és a felavatás 2001-es évszámai láthatók.

A zászló alapszíne fehér, széleit kifelé mutató vörös-kék színű farkasfogazat díszíti.

Hétfalu magyar nemzeti közösségének jelképei így üzennek a mának és az eljövendőnek!

Pécsi L. Dániel jelképtervező

Hétfalu 2001-ben - az új évezred első éve

Tatrangi Ev. Egyházközség

 • Március 1.: a nők világ ünnepnapja a tatrangi ev. nőegylet szervezésében.
 • Március 9.: a Nők napja a tatrangi ev. nőegylet szervezésében.
 • Június 3.: a finn testvérgyülekezet látogatása.
 • Augusztus–október: a templomtorony, a papilak és a gyülekezeti ház felújítása.
 • Augusztus: árva gyermekek nyaraltatása (kétszer egy-egy hét).
 • Október 30.: a reformáció ünnepén előadások, ünnepi istentisztelet, díszvendég Niels Arendt dán ev. püspök. Felléptek az ómoravicai, erdélyi népi egyházi muzsikusok.
 • Bel- és külföldi vendégfogadás a vendégházban (kb. 220 személy).
 • Tanítási nap a csángó szobában.
 • A csángó gyűjteményt meglátogatta Kallós Zoltán néprajzkutató.

Zajzon

 • Május–június: templomjavítás.
 • Június első hete: a lahtai finn evangélikus testvérgyülekezet látogatása.
 • Október 30.: a felújított templom újjászentelése a reformáció ünnepén (szeretetvendégséggel kiegészülve). Prédikált Niels Arendt dán ev. püspök, Ft. Mózes Árpád püspök látogatása.

Pürkerec

 • A megszokottakon kívül nem történtek számottevő egyházi események.

Bácsfalu

 • Március: tojáshímző tanfolyam a vasárnapi iskolában Veress Erzsébettel.
 • Július–augusztus: a lelkészi lak tatarozása.
 • Augusztus: a finn testvérgyülekezet látogatása.
 • November 18.: Veress Károly ev. lelkész nyugdíjba vonulása 25. év lelkészi szolgálat után.

Türkösi Római Katolikus Egyházközség

 • Február 8., 15.: előadásokkal összekötött szeretetvendégségek, könyvbemutatók: Horváth Arany: Elrabolt méltóság, dr. Czirják Árpád: Erdélyi magyar breviárium II. kötet.
 • Március 14.: Kolping-gyűlés és előadás.
 • Március 18.: előadás a templomban Március 15., hazafias dalok.
 • Március 29–31.: Tatrangon lelki gyakorlat az ifjúságnak: keresztutat készítettek.
 • Április 4.: a Hit és fény csoport indulása Lourdes-ba.
 • Április 19–21.: a hétfalusi és a bolonyai katolikus ifjúság előadásai Ásotthalmon és Szegeden (Húsvéti oratórium).
 • Május 19.: elsőáldozás – az épülő Boldog Apor Vilmos-templom búcsúja, Csiszér Albert főesperes látogatása, az Egyháztanács eskületétele.
 • Június 2.: zarándoklat a csíksomlyói búcsúra (2 autóbusz).
 • Június 10.: a Húsvéti oratórium bemutatása Baróton.
 • Június 14.: úrnapi körmenet.
 • Június 20.: az I.–VII. osztályos hittanórás gyerekek kirándulása Udvarhelyre és Szovátára.
 • Június 30.–július 7.: a szentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat 35 árvaházas gyerekeket táboroztatott itt.
 • Július 2–4.: 40 ásotthalmi vendég fogadása.
 • Július 9.: Szent Veronika-búcsú Tatrangon.
 • Július 23–28.: Hit és fény tábor a szentgyörgyiekkel közösen.
 • Augusztus 1–10.: cserkésztábor a Babarunkán.
 • Augusztus 5–11.: egyhetes Cursillos-tábor Tatrangon (fiatal házasok).
 • Augusztus 11.: millenniumi emléktábla leleplezése a Boldog Apor Vilmos-templom falán (dr. Dávid Ibolya).
 • Augusztus 15.: Nagyboldogasszony-búcsú Bodolán.
 • Augusztus 17.: ifjúsági tábor Tatrangon, illyefalviakkal közösen.
 • Augusztus 19.: millenniumi apostoli keresztállítás és Szent István-ünnepség Türkösben (ünnepi beszédek: Msgr. Gajdó Zoltán, Kovács Lehel István).
 • Augusztus 26–30.: cserkésztábor gyergyói cserkészekkel közösen.
 • Szeptember 15.: lelki nap a közösségek vezetőinek.
 • Szeptember 29.: Szent Mihály-búcsú, előtte háromnapos misszió.
 • Október 13.: Hit és fény-kirándulás a Peleş-kastélyba.
 • Október 15–18.: az erdélyi egyházmegye nőegyleteinek fóruma Tatrangon.
 • Október 20.: játéknap cserkészeknek.
 • November 1.: temetőkereszt felállítása a türkösi temetőben.
 • November 22.: Kolping-közgyűlés – új elnök: Simon Enikő tanárnő.
 • November 25.: Krisztus Király-búcsú Keresztváron.
 • December 24–25.: karácsonyi előadások. Fiatalok: Hazatérés, gyerekek: Pásztorjáték.
 • December 27.: Házszentelések kezdete.
 • December 30.: Kolping-szilveszter.
 • építkezések: új templom- és temetőkerítés Bodolán, templomépítés Hosszúfalu-alszegen.

Türkösi Ev. Egyházközség

 • Május 21.: gyülekezeti tag Norvégiába való látogatása.
 • Szeptember 6.: a dán evangélikus egyház 22 tagú küldöttségének fogadása.
 • Szeptember végén finn küldöttség látogatása Simm Koho, a tamperei dóm prépostja vezetésével.
 • Szeptember végén a Békés megyei lelkészi kar 10 lelkészének látogatása.
 • A furulyacsoport (oktató Ghimpeţeanu Éva tanárnő) kétszer lépett fel műsorával a templomban.

Csernátfalu

 • Március 18.: bőjtfővasárnap. Fellé-pett a Négyfalusi Vegyeskórus.
 • Április 13.: Nagypénteki Passió.
 • Április 15.: Húsvét. Fellépett a Négyfalusi Vegyeskórus.
 • Május: a templom belső festése.
 • Május 27.: vasárnapi iskola évzáró.
 • Június 15.: Iskolai évzáró a templomban.
 • Augusztus 18–19.: dr. Kiss Béla-em-lékünnepély halálának 50. évfordulóján. (Sírkoszorúzás, fellépett a fúvószenekar. Ünnepi istentisztelet, díszközgyűlés, a Kórus fellépése.)
 • Augusztus 25.: a mecklenburgi küldöttség és püspök fogadása.
 • Szeptember 15.: iskolai évnyitó.
 • Szeptember 23.: háromtagú finn egyházi küldöttség látogatása. Prédikált Kylikki Tiensuu asszony, a Helsinki Egyetem egyháztörténet professzora.
 • Szeptember 30.: Szent Mihály-napi ökumenikus istentisztelet. Pécsi L. Dániel átadta Hétfalu zászlóját.
 • Október 14.: vasárnapi iskola évnyitó.

Négyfalusi Református Egyházközség

 • Január 21., február 11., 25.: műsoros, előadásos szeretetvendégségek.
 • Január 21-28.: egyetemes imahét.
 • Március 15.: ökumenikus istentisztelet a templomban – igét hirdetett Adorjáni Dezső ev. esperes.
 • Június 1.: elment a keresztvári lelkész, Juhász Péter tiszteletes helyettesítette.
 • Június 10.: ünnepély gyerekeknek.
 • Október 2–12.: 39 tagú csoport testvérgyülekezeti látogatáson vett részt Rotterdam-Charlois-ban.
 • December 1.: lelkésziktatás Keresztváron – S. Erdélyi Tünde.
 • December 25.: karácsonyi ünnepély gyerekeknek, csomagosztás a 70. év feletti öregeknek is.

Hosszúfalu-Alszeg

 • Március 15.: megemlékezés az egyházközség temetőjében lévő csángó szobornál.
 • Május 20.: a türkösi római katolikus csoport bemutatta Jézus-műsorát a templomban.
 • Június 19.: Ft. Mózes Árpád püspök hivatalos egyházlátogatása.
 • Június 29.: a 30 éve érettségizettek találkozói áhítata a templomban.
 • Augusztus 11.: a millenniumi zászló átvétele.
 • Augusztus 21–28.: vönöcki, celldömölki vendégek fogadása.
 • Szeptember 6.: püspök vezette dán küldöttség fogadása.
 • Szeptember 17.: tanévnyitó (a George Moroianu iskola magyar tagozatos I.–VIII. osztályainak) a templomban.
 • Szeptember 24–28.: a lelkészi egyházmegye 16 lelkészének látogatása.
 • Október 30.: ünnepi istentisztelet a re-formáció ünnepén, Ft. Niels Henrik Arendt dán evangélikus püspök és Ft. Mózes Árpád ev. püspök részvételével.
 • December 24.: karácsonyi gyermekünnepség (50 gyermek).

Hosszúfalu-Fűrészmező

 • Március 15.: ünnepi megemlékezés a templomban.
 • Június: millenniumi megemlékezés.
 • Június 3–4.: a 25 éve konfirmáltak találkozója pünkösdkor.
 • Augusztus: elkezdődött a gyülekezeti kultúrház javítása a Városi Tanács, az evangélikus püspökség és gyülekezet támogatásával.
 • Szeptember: a mecklenburgi evangélikus püspök és küldöttség látogatása.
 • Szeptember: a lelkész látogatása németországi és dániai testvérgyülekezetekben.
 • Október 31.: Niels Henrik Arendt dán evangélikus püspök látogatása.
 • Családi istentiszteletek (minden hónap harmadik vasárnapján).

Hétfalu – Négyfalu

 • Január 6.: Magyar Ifjúsági Tanács küldöttgyűlése.
 • Május 23.: kétnyelvű helységnév-táblákat tesznek ki Háromfaluban.
 • Június: megkezdték átalakítani a hosszúfalusi kúriát.
 • Június 1.: gyermeknapi rajzkiállítás.
 • Június 10.: új híd Pürkerecen.
 • Szeptember: Dupla kávé-koncert.
 • Szeptember 15–30.: Szent Mihály focikupa.
 • Szeptember 28.: részvétel a Néprajzi Múzeum megnyitóján.
 • Szeptember 29.: „Nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet", Pécsi L. Dániel.
 • Szeptember 30.: Hétfalu jelképeinek (címer, zászló) avatóünnepsége, Csernátfalu (Pécsi L. Dániel tervezte).
 • November: Dancs Annamari-koncert.
 • 2001 folyamán megjelent a vasárnapi iskolások Mustármag című lapjának 7. száma, a Szent Mihály Üzenete című katolikus lap 1. száma, a Brassói Füzetek összevont száma, Horger Antal Hétfalusi csángó népmesék kötete, dr. Kiss Béla Hétfalusi arcok, Kovács Lehel István Az objektumorientált paradigma című könyve. A hétfalusi eseményekről rendsze-resen tudósított az RTT magyar nyel-vű adása (Bálint Ferenc).

Tatrang

 • A színjátszó csoport bemutatta Márton János Fogadónap c. egyfelvonásosát, Papp Ferenc Mentőötlet című kabaréját, Móricz Zsigmond Diményék című vidám jelenetét. Tatrangon februárban, Krizbán február végén, Csernátfaluban december 12-én és 22-én (irányító Koszta István tanár).
 • Novemberben: megalakult a Tatrangi Ifjúsági Szervezet, elnök: Szász Márton. Bálos megnyitó, fellépett Dancs Annamari.
 • November: kultúrház-avató ünnepség.
 • Mikulás-bál – a tatrangi ifjúsági szervezet rendezésében.
 • Szilveszteri bál a Községi Tanács szervezésében.
 • A tatrangi V.–VIII. osztályosok vetélkedője március 15-én a szabadságharcról (Koszta István, Krizbai Melinda).

Zajzon

 • Március 15-én a zajzoni iskolások toborzó játékot mutattak be (tanította Bartha Judit tanarnő).
 • Május 19-én a zajzoni iskolások bemutatták Zajzonban a Csongor és Tünde átdolgozott változatát (betanította és rendezte Bartha Judit).
 • Május 26-án megismételték a Csongor és Tünde mesejátékot Pürkerecen.

Pürkerec

 • Februárban a pürkereci színjátszó csoport a Kikerics Népi Tánccsoporttal műsoros estet rendezett.
 • Áprilisban vendégszerepeltek műsorukkal Zsomboron is.
 • Július 11-én az Örömfa Ifjúsági Szervezet Pürkerecen franciául mu-tatta be a Notre Dame-i toronyőrt.
 • A Kikerics tánccsoport részt vett a Maramuzical fesztiválon és vendégszerepelt az Apáczai-napokon, és a Szent Mihály-napi mulatságon.
 • A gyermek boricások szerepeltek az Apáczai-napokon, március 15-én a brassói ünnepélyen, a kézdivásárhelyi farsangi felvonuláson, Hoszszúfaluban a millenniumi zászlóátadáson.

Négyfalusi RMDSZ

 • Július 7-én tisztújítás az RMDSZ négyfalusi szervezetében (elnök: Jónás András, elnökségi tagok: Bálint Károly, Hochbauer Gyula, Papp Réka, Miklós Melinda, Pandi András, Fabich Károly, Magdó János, titkár: Fabich Judit).
 • RMDSZ-tanácsosok a városi tanácsban: Barcsa Márton, Bálint Károly, Bubla Kálmán, Deák János, Erdélyi Blanka (júliustól Jónás András helyett), Gödri Oláh János, Simon Ferenc, Tomos István.
 • Megyei tanácsos: Fodor Levente.
 • Március 15-i megemlékezések a hosszúfalu-alszegi, a tömösi emlékműveknél és emlékünnepély a református templomban.
 • Márciusban pedagógusok–RMDSZ-tanácsosok találkozó a ZRI Középiskolában.
 • Az RMDSZ vezetősége kezdeményező szervezője volt a millenniumi zászló lekérésének és a zászlóátadási ünnepségnek.
 • Megszervezte a 2001-es Szent Mihály Napokat.
 • Új székházat rendeztek be.
 • Hozzájárult ahhoz, hogy településünk elnyerje hivatalosan is a magyar nevét, Négyfaluként.
 • Az RMDSZ-tanácsosok segítségével tanácsi támogatást kapott
 • a vegyeskórus a szlovákiai turnéra 20 000 000 lejt;
 • a hétfalusi fúvószenekar karmesteri díjra és partitúrákra 6 000 000 lejt;
 • kisújszállási matematika, illetve nyelvművelő versenyre való utazásra diákok (ZRI) 3 000 000 lejt, illetve 1 500 000 lejt (utóbbit az RMDSZ szervezettől);
 • a Szent Mihály Napok megszervezésére 10 000 000 lejt;
 • Február 24-én farsangi bált szervezett (350 résztvevő).
 • December 31-re szilveszteri bált szervezett (125 résztvevő).
 • Az RMDSZ ifjúsági csoportja November 24-én Katalin-bált, december 22-én bált szervezett a csernátfalusi Central vendéglőben.
 • Az RMDSZ városi tanácsosai kijavíttatták a Zajzoni Rab István Középiskola csernátfalusi épületének tetőszerkezetét, új mellékhelyiséget építtettek. Számítógépet és nyomtatót vásárolt a magyar tannyelvű középiskolának, Jónás András alpolgármester irattartó vasszekrényt szerzett a iskolának.

Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság

 • Kezdeményezőként-szervezőként részt vett Hétfalu több eseményén: március 15-e megünneplése, millenniumi zászló lekérés-átadás, Szent Mihály Napok, Hétfalu zászló elkészítése.
 • Március–április: hímes tojás tanfolyam (vezette Barkó Etelka).
 • Április 6.: türkösi írott tojás kiállítás.
 • Április 8.: felszegi kiállítás.
 • Augusztustól havonta megjelenteti a Hétfalu című újságot.
 • Szeptember 15.: közgyűlés.
 • Október 2.: a jogi személyiség elnyerése.
 • Novembertől működik az Aprók táncháza. Szervező: Czimbor Magda.

Négyfalusi Gazdakör

 • Január–március: Pürkerecen szervezett ezüstkalászos tanfolyamot.
 • Február 16.: a Zajzoni Rab István Középiskola csernátfalusi épületében találkoztak a gazdakör tagjai az RMGE országos elnökével, Sebestyén Csabával.
 • Március 13.: ismeretterjesztő előadássorozatot szervezett Türkösben a Márton Áron Házban. Dr. Somodi György (Szegedről) az új típusú szövetkezetekről, Magyarország és Románia szövetkezetei közti együttműködés lehetőségeiről. Bogárdi Zoltán (Budapestről) a bogyós és csonthéjas gyümölcsök termesztéséről és feldolgozásáról, Barabás Zoltán a kecske- és juhtej termeléséről, feldolgozásáról, értékesítési lehetőségeiről beszélt.
 • Krumplivirágzáskor „zöld napokat" szervezett, határszemlével.
 • Augusztus: a Szeged melletti Szatymaz gazdaköri küldöttségét látták vendégül.
 • A Szent Mihály-napi sokadalomra terménykiállításon népszerűsítették munkájukat.

Erdélyi Kárpát Egyesület

 • Az EKE Négyfalusi Osztálya (32 tag, elnök: Kovács Attila) 2001-ben folytatta az anyagbeszerzést (tetőszerkezet, ablakok, ajtók) a nagykőhavasi menedékház számára.
 • A szentgyörgynapi Szentgyörgy-kupa tájékozódási versenyen csapatban I. helyet ért el.
 • Július. 31–augusztus 4.: az EKE 10. jubileumi országos vándortáborában Székelyjón.
 • A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egyesület szervezte tájékozódási versenyen (a Bilibók patak mellett) csapatban I. helyezést ért el, kevéssel megelőzve a háromszékiek versenyzőit.
 • Augusztus 11.: a négyfalusi fiatalok Kőba szervezetével közösen rendezett tájékozódási versenyt szatmári, háromszéki, csíkszeredai turistaszervezetek részvételével a Babarunkán (éjjeli, nappali tájékozódás, időközi próba).
 • December 15.: részt vett a Gentiana szervezte turista-évzáró ünnepségen, a Hargita aljában levő Anna menedékházban.
 • Saját tagsága részvételével túrák a Nagykőhavasra (15), a Csukásra (1), a Kotlára (1).

A Négyfalusi Vegyeskórus fellépett:

 • a március 15. ünnepélyén
 • húsvétkor a csernátfalusi ev. templomban
 • májusi szlovákiai turnén a nyitravidéki Zséren, Gimesen, Kolon
 • májusban a Bodokon szervezett Cantate egyházi kórus találkozón
 • Júniusban Marosvásárhelyen a Bárdos Lajos–Nagy István kórustalálkozón
 • a fogarasi kórustalálkozón
 • a rákosi szabadságnapokon
 • augusztusban a millenniumi zászló átadási ünnepségen a hosszúfalu-alszegi ev. templomban
 • dr. Kiss Béla emlékünnepélyen a csernátfalusi ev. templomban
 • a reformáció ünnepén a hosszúfalusi református templomban és a hosszúfalu-alszegi evangélikus templomban
 • novemberben a csíkszeredai ev. templom alapkőletétele alkalmával szervezett ünnepélyen
 • a Romániai Magyar Dalosszövetség működésének 80. évfordulóján a brassói evangélikus templomban szervezett ünnepélyen
 • a Hadsereg Házánál szervezett húsvéti és karácsonyi kórushangversenyen

Kéknefelejcs

 • Május 26-27.: kiszállás Ditró – Remete – Szelterszfürdő.
 • Július 14–22.: továbbképző tánctábor Szelterszfürdőn.
 • Július 29.: Sfântul Ilie-napok.
 • Augusztus 2.: előadás Négyfaluban.
 • Szeptember 28–30.: Szent Mihály Napok.
 • Október 13–14.: medgyesi napok.
 • December 1.: Románia nemzeti napja.
 • December 21.: évzáró előadás a Zajzoni Rab István Középiskolában.
 • December 30.: előadás a róm. kat. plébánián.

Barcasági Csángó Alapítvány

 • Közgyűlés összehívása.

2001- Hétfalusi magyar egyházközségek

Egyház-község

Keresztelő

Konf./első áld.

Esketés

Elhalálozás

F

L

F

L

Vegyes1

Nem

F

N

Bácsfalu

52

6

2

31

Türkös kat.

6

5

8

7

5

3

13

10

Türkös

1

1

3

3

0

1

10

8

Csernátfalu

7

1

13

8

0

2

7

10

Hf. ref.

7

5

5

2

3

4

4

5

Hf.-alszeg

4

7

7

3

3

5

18

13

Fűrészmező

4

4

7

4

0

0

4

6

Tatrang

4

33

8

3

2

6

10

8

Zajzon

5

1

3

6

1

0

3

10

Pürkerec

1

1

4

3

0

1

7

5

 • 1 A bácsfalusi lelkészváltás miatt csak összesített adatokat közölhetünk.
 • 2 Vegyesházasságon itt a magyar-román, román-magyar párokat értettük.
 • 3 Kettő még született, de nem keresztelték meg.
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®