A kezdetek | A tatárjárás | Felső-Fehér vármegye | Brassó igája alatt |
Az 1848-49 forradalom
| Az Osztrák-Magyar Monarchia idején | Az I. Világháború |
A II. Világháború | 1956 | A harmadik évezred küszöbén
 
Brassó igája alatt
 
A törcsvári uradalom

Hétfalu középkori pecsétje

Septem Pagorum Sigillum
Fori Dominalis Törcsvár

A hétfalusi kúriák

A hosszúfalusi kúria

A türkösi kúria

A „századosper"

A hétfalusi magyarság fokozatosan vált Brassó város jobbágyává. A falvak előbb ideiglenesen a város zálogbirtokába kerültek, közel 150 évre, majd a hűbéri viszony végérvényessé vált. Ezzel el is kezdődtek a hatalommal való sorozatos visszaélések, tulajdonelkobzások, jogsértések. Brassó városa önkényesen nem alkalmazta Mária Terézia Úrbéri Szabályzatát, sőt az 1848. június 6-i jobbágyfelszabadítás is csak részben érvényesült.

Az első súlyosabb vagyonelkobzás Nagy Balázs tatrangi nemes malmát érintette, majd ezt követték a többiek.

Török Pál molnár 1711-ben épített malmát 20 év bérleti használat után a város nem akarta visszaadni tulajdonosának, aki hiába indított pert, és hiába kereste Bécsben is igazát, mert hazaérve igazságtételként Brassó tanácsa megbírságolta és tömlöcbe vettette.

A hosszúfalusiak erre küldöttséget menesztettek a királyi főkormányszékhez, mire a brassói tanács megfélemlítésként a küldöttek házaira rontott, mindenüket lefoglalva családjaikat megbírságolta 110 forinttal.

Az ügy felkerült a királyi udvarig. A legfelsőbb hatalom utasításait Brassó szász tanácsa elhallgatta, megtartva magának az epresalji malmot és ványolót.

Az 1755-ben végzett úrbéri összeírással a városi tanács vitássá tette a hétfalusiak 70 000 holdnyi erdőségeihez való jogosultságát.

A sorozatos jogfosztások és birtokfoglalások ellen indították a hétfalusiak 1758-ban az úgynevezett „századospert".

„1750-ben az összeírás alkalmával minden havasainkat, szénafüveinket, malmainkat híven feladtuk (…) de ennek dacára az 1755-ös összeírásban nem mint a mienket foglalták be, hanem kihagyták ezeket, sőt, rendre a brassói tanács elfoglalta ezeket, hogy most tulajdon havasainkért, szénaréteinkért bért fizetünk – évi 110 forintot.” (Átírt részlet az első keresetlevélből.)

A hosszúfalusiak visszakövetelték jogtalanul elfoglalt birtokaikat: az Estere bércét, az Ördögbércét, az Ékoldalt, a Batrin-plájt, a Kecsketatrangot a Plessel együtt, a Doftánát a Rence mezejével, a Teszla havasát, a Csukást, a Pajor havasát, a Roska havasát, a Vajda havasát, a Kecskelábat, az Urlát havasát, a Hidegvölgy fején levő havast, a Páltin havasát, a Zenóga-havast, a falu határán levő halmokat, az epresalji malmot.

Brassó tanácsa nem alkalmazta Mária Terézia 1765-ben kiadott Úrbéri Szabályzatát – mely kimondta, hogy telkétől senki meg nem fosztható, mert ez gátolta volna a várost a hétfalusiak szántóinak, rétjeinek, legelőinek lefoglalásában.

Az udvari kancellária hatálytalanította a csángóság által kifogásolt birtokösszeírást, a városi tanács pedig a pereskedéstől büntetés terhe alatt eltiltotta a hétfalusiakat.

Egy 1779-ben kötött szerződéstől felbátorítva Brassó város szert tett a tízfalusiak kocsmatartási jogára is.

A királyi udvar 1782. április 19-én kimondta, hogy a törcsvári uradalomhoz tartozó községek lakóinak úrbéres volta nincsen bizonyítva. Ennek ellenére egyik per a másikat követte, s ha a döntés nem Brassónak kedvezett, ez egyszerűen elhalasztotta a végrehajtást. Közben a panasztevők közül 1785-ben többet megbotoztattak.

Az 1819-ben végzett úrbéri összeírás szerint a város eltulajdonította Bácsfaluban Musát János és Szén János malmát, Türkösben a Szász Istvánét, Tatrangon a Bacsó János és Bacsó István malmát, Pürkerecen pedig a Szász Péterét.

1850-ben Brassó a tízfalusiak mintegy 70 000 holdnyi erdőségeiből 68 787 hold 600 négyszögölnyit a maga nevére íratott.

1852-ben a városi tanács a négyfalusiakat kitiltotta minden olyan erdőből, amelyet addig szabadon használtak.

A hétfalusiak panaszára a kormányfő utasította Brassót, hogy minden falunak a megélhetőségéhez szükséges erdőt adja vissza.

Brassó 1861-ben határozta el az erdőszabályozási rendelet kiadását, ám Csernátfalu, Zajzon, Hosszúfalu, Tatrang és Pürkerec megbízottai csak 1886. december 10-én egyeztek meg Brassóval, átengedve ennek erdőségeik és legelőik egy részét. Csak Bácsfalu és Türkös nem fogadta el a felosztási tervet Borcsa Mihály ösztönzésére, de végül 1889 márciusában az egyezség mégis létrejött.

Ezzel az egyezséggel ért véget a „századosper".

Orbán Balázs és Bálint András nyomán

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®