Rendezvények | Interjúk | Szabadegyetem | Miniszterlátogatások Hétfaluban
 
Miniszterlátogatások Hétfaluban
 

Előszó

Az ország legdélkeletibb sarkában, a fővárostól 700 km-re fekvő "végvár", Hétfalu, igencsak távol esett a politikai események forgatagától, s így a magas rangú köztisztségviselők sem tisztelték meg túl gyakran jelenlétükkel, és ezek a látogatások is inkább kulturális, semmint politikai jelentőséggel bírtak. Megjegyzendő azonban, hogy a közelünkben fekvő nagyváros, Brassó, sem büszkélkedhet sokkal több miniszterlátogatással.

Ha eseményszerűen kívánnánk felsorolni a miniszterlátogatásokat, a következő rövid eseménynaptárt tudnánk összeállítani:

  • 1869. szeptember 29-én báró Eötvös József kultuszminiszter meglátogatja a bácsfalusi iskolát.
  • 1880. augusztus 30-án Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter meglátogatja a hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskolát.
  • 1900. november 4-én Molnár Viktor vallás- és közoktatási miniszteri tanácsos, államtitkár részt vesz a hosszúfalusi polgári fiú- és leányiskola avatási ünnepségén.
  • 2000. február 21. Dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter meglátogatja a Barcasági Néprajzi Szemle kiállítását.
  • 2000. június 12. Dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter meglátogatja az épülő hosszúfalusi Apor Vilmos katolikus templomot.
  • 2001. augusztus 11-én Dr. Dávid Ibolya millenniumi zászlót ad át Hétfalu magyar közösségének.

Mindegyik látogatás Hétfalu történetének egy-egy sajátos színfoltja, hisz azontúl, hogy a közösség ünnepi pompával próbálta emlékezetessé tenni ezeket az alkalmakat, egy-egy ilyen látogatás konkrét előmenetelt is jelentett a falvak életében: emléktáblákat avattak, iskolatermeket szenteltek, templomok építését segítették.

Báró Eötvös József

- Báró Eötvös József -

Vásáros-naményi báró Eötvös József (Buda. 1813. szeptember 3. - Pest. 1871. február 2.) író, költő, államférfi. A magyar kritikai realizmus első nagy alakja.

Iskoláit Budán végezte el, 1826 - 31 között bölcsészetet és jogi előadásokat is hallgat. Az országgyűlésen 1833-ban ügyvédi vizsgát tett, ezt követően Fejér megye aljegyzője, majd a budai udvari kamara fogalmazója. 1837-ben az eperjesi kerületi tábla közbírája. Ezt követően nem vállal több köztisztséget, visszavonul a sályi családi birtokra és csak az irodalomnak szenteli életét. Három évvel később házasodik (felesége: Rosty Ágnes). 1845-ben, politikai programjának szépirodalmi vetületeként jelenik meg a magyar kritikai realizmus egyik legnagyobb műve, A falu jegyzője, e centralista szemléletű vádirat a megyerendszer, a feudalizmus bástyái ellen.

A Magyar Tudományos Akadémiának hamarosan először levelező, majd tiszteletbeli, végül rendes tagja lesz. Alelnökké, majd elnökké választják.

A Batthyány kormányban elvállalja a vallás- és oktatásügyi tárca vezetését, de Lamberg Ferenc 1848. szeptember 29-i megölését követően Bécsben élő családjához költözik. Továbbutazik Münchenbe és csak az 1853-as amnesztiarendelet hatására költözik vissza Magyarországra, ahol a főrendiház tagja lesz. 1867-ben ismét kultuszminiszter lesz, neki köszönhető az első valóban modern iskolarendszer kiépítése. A reformot követően törvény kötelezett minden magyarországi szülőt - pénzbüntetés terhe alatt - arra, hogy gyermekeit hatéves korukban beírassa az iskolába, és 12 éves korukig iskolába járassa. De nemcsak télidőben, amikor nem tudják őket a ház körüli és mezei munkákban igénybe venni, hanem a teljes tanévben, minden hétköznapon ott kell lenniük a gyerekeknek az iskolában. 1868-tól kezdve iskolakötelezettség lett Magyarországon. Mindebből az is következett, hogy a törvény előírása szerint tovább kellett fejleszteni a már régóta fontos feladatot teljesítő falusi és városi kisiskolákat. A korábbi három-, négy-, öt osztályos kisiskolákat - a hat éven át tartó iskolakötelezettségnek megfelelően - át kellett alakítani hatosztályos elemi népiskolává. Így nevezte el ugyanis a törvény az új iskolatípust. A paragrafusok pontosan megszabták mindegyik osztály tananyagát, semmi lényeges különbséget nem téve a falusi és a városi elemi népiskolák növendékeinek tanulnivalója között.

A korábbi állapotokhoz képest újszerű volt a törvénynek az a követelménye, hogy a városokban és a nagyobb településeken az elemi népiskola mind a hat osztályának külön tanítója legyen, a kisebb helyeken kevesebb tanítóból is állhat a tantestület. A falusi elemi népiskolákban viszont továbbra is elegendő lesz egyetlen tanító mind a hat osztály tanítására. Ezekben a falusi osztatlan iskolákban egyetlen tanteremben ült az összes tanuló, s míg az egyik órában az egyik osztályba tartozó gyerekeknek magyarázott valamilyen tananyagrészt a tanító, vagy éppen feleltette őket, addig a többiek csendben a saját osztályuk tantervének megfelelően az írásbeli feladataikat készítették, számtanpéldákat oldottak meg, vagy magukban az olvasást gyakorolták. A következő órában egy másik osztály tananyagcsoportjával foglalkozott a tanító, de a többieknek is mindig megvolt a maguk tervszerű munkája.

Báró Eötvös József 1869. szeptember 29-én látogatta meg a bácsfalusi iskolát. Az iskola bejárata fölött 1862-ben elhelyezett tábla ("Halld meg magyar nemzet! Mely nép buzgón ápolja tanodáit nem nyomorog, hanem él és élni fog üdvére földi és égi honának.") mellé - a bejárat jobboldalára - a jeles író és politikus látogatásának emlékére egy új márványtábla került a következő felirattal: "Hazánk tanügye dicső reformátora B. Eötvös József Hétfaluban jártának emlékére a bácsfalusi magyarok által 1869. szeptember 29."

Eötvös József ekkori látogatásának sokat köszönhet a hétfalusi magyar nyelvű oktatás, hisz az ő, szükségleteket felmérő és megértő támogatása is kellett a két év múlva induló faragászati iskolához, és a látogatás hozzájárult ahhoz is, hogy rövid időn belül, 1873-ig valamennyi iskolánk községi jellegűvé vált.

- A bácsfalusi iskola -

A bácsfalusi Gósuly István (92 éves) egy igen kedves történetre emlékszik vissza, mely édesapjával és Báró Eötvös József látogatásával kapcsolatos:

"1869-ben két kiváló tanulója volt a bácsfalusi iskolának: Gósuly György és egy Pünkösdi nevezetű. A mai tornateremben volt berendezve egy nagy osztály a tanulók számára. Amikor báró Eötvös József meglátogatta az iskolát, egy szép és értékes könyvet tett le a katedrára: »Ez a könyv azé lesz, aki megérdemli!«. Pünkösdi mindjárt felugrott: »A könyv az enyém!«. A kultuszminiszter kikérdezte Pünkösdit, majd Gósulyt is. Megfogta a könyvet és Gósuly vállára tette a kezét: »Ez a könyv a tiéd! Fiam, belőled egyedül király nem lehet ebben az országban, bármi más igen.« Sajnos, a szegény szülők nem tudták tovább tanítani Gósulyt, tehetsége és tudása kárba ment..."

Trefort Ágoston

- Trefort Ágoston -

Trefort Ágoston (Homonna, 1817. február 7. - Budapest, 1888. augusztus 27.) publicista, államférfi. Jogi tanulmányainak befejezése után hosszú tanulmányutakat tett Nyugat-Európában, majd az állam és a közösség szolgálatába lépett. Reformeszméit először társadalmi és publicisztikai téren kívánta megvalósítani, különösen a bank- és vasútügy, valamint a városok fejlesztésének érdekében. Közgazdasági tanulmányaiért a Magyar Tudományos Akadémia már 1841-ben tagjául választotta. 1848-ban, az új minisztériumok megalakulásakor Klauzál földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter mellett államtitkár. A szabadságharc leverésekor báró Eötvös Józseffel külföldre megy, ahonnan 1850-ben tér vissza. 1861-ben Békés vármegye alispánjává választják, 1862-től országgyűlési képviselő, a Deák-párt egyik tekintélyes tagja lett. 1872-ben vallás- és közoktatásügyi miniszternek választják, s maradt egészen haláláig. Az ő nevéhez fűződik a középiskolák reformja, a magyar nyelv kötelező tanításának törvénybe iktatása, a budapesti egyetem, a műegyetem nagyszabású építkezéseinek megindítása, a kolozsvári egyetem fejlesztése.

- A hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskola,
majd a polgári fiú- és leányiskola épülete -

Trefort Ágoston 1880. augusztus 30-án látogatta meg a hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskolát, amely 1871-ben nyitotta meg kapuit. A minisztert az iskola udvarán, az odasereglő tömeg nevében Henter Gábor szolgabíró üdvözölte. A csángó népviseletbe öltözött lányok, kiknek nagy többsége a hétfalusi óvónőkből állt, szép műsort mutattak be. A faragóterem éppen építés alatt volt, a miniszter midőn arról értesült, hogy az építés pénzhiány miatt késik, rögtön intézkedett a szükséges összeg megteremtéséről, és mintegy 2000 forintot utaltatott át iskolaépítésre és felszerelésre.

Megjegyzendő, hogy kaposi Molnár Viktor hosszúfalusi evangélikus lelkész és állami iskolai gondnoksági elnök fölkérte a minisztert, hogy hallgassa meg a tízfalusi evangélikusok kérését. A beszélgetésre Kupcsay János faragászati tanár lakásán kerül sor, ahová a minisztert Koós Ferenc tanfelügyelő kísérte el, a tízfalusiakat pedig kaposi Molnár Viktor és Borcsa Mihály bácsfalusi evangélikus lelkész képviselték. Molnár Viktor néhány szóban előadta a csángó-magyar esperesség ügyét, hangsúlyozva, hogy el kell szakadniuk a szász evangélikus esperességtől. Hat év múlva Trefort megengedte a Tisza-kerületi evangélikus superintendentiához való csatlakozást.

Koós Ferenc brassói tanfelügyelő így emlékszik vissza a látogatásra: "Korán reggel mentünk ki Hosszúfaluba a faragóiskola megtekintésére, melynek udvarán a csángó ruhába öltözött sok szép leány hatalmas éljenzésben tört ki, midőn a jó öregurat megpillantotta. Trefort a sorban álló leányok között megpillantott egy igen szép arcú leányt, s hozzálépve megkérdezte tőle: 'Maguk ugye mind csángó leányok?', s megsimogatta a szép leány arcát, aki hangosan azt felelte: 'Csángók vagyunk kegyelmes uram!'; 'Szépek, valóban szépek', mondá Trefort, mi pedig a háta mögött mosolyogtunk. Henter Gábor, azon állami iskola gondnokságának elnöke és főszolgabíró, azt a tréfát követte el, hogy néhány iparosnak szebb leányait csángóruhába öltöztette. A Trefort által megszólított leány, Perényi Júlia is ezek közé tartozott, s ezért mosolyogtunk az öreg háta mögött. A hosszúfalusi állami iskola javítására kétezer forint kiutalását helyezte kilátásba. Néhai Molnár Viktor hosszúfalusi ág. ev. lelkész ott az udvaron kérte meg Trefortot, hogy kihallgatást adna neki és paptársainak. 'Csak röviden, uraim, mert sietnem kell, hogy még ma délelőtt Sepsiszentgyörgyre érkezhessünk.' Felmentünk Kupcsay János faragó-tanár szállására. Molnár tiszteletes arra kérte a miniszter urat, engedné meg, hogy a csángó egyházak a szász esperességből kiválhassanak és valamelyik magyarhoni ág. ev. püspökséghez csatlakozhassanak. 'Nem tehetem, felelé Trefort, mert akkor a felvidéki tótok is azt kérnék, hogy valamelyik csehországi püspökséghez csatlakozhassanak.'; 'De kegyelmes uram, ha még így maradunk, megesznek bennünket a szászok, kik ’48-ban nyakunkra hozták a muszkákat, s kik erre ma is készek lennének', mondá egy tüzesvérű csángó pap. 'Na, na, ez már túlzás', jegyezte meg Trefort. Felpattant, leszaladt a lépcsőn, s mi is utána. Néhány perc múlva a hosszúfalusi görög keleti népiskola előtt állottunk meg. Az igazgató néhai Petri János magyarul akarta üdvözölni a minisztert, de belesült, s Trefort tréfásan mondá, hogy 'Jól van, jól; de jövőre tanuljon meg jobban magyarul' Megtekintette a 4 osztályt, melyek gyúrva voltak. Onnan Prázsmárra siettünk. A község végén a román lelkész mondott ékes üdvözlőbeszédet, melyre Trefort ilyenformán válaszolt: 'Sajnálom, hogy nem tudom, s nem értem a szép román nyelvet, de a tiszteletes úr megtanulhatna magyarul. Magyarországon mindenkinek tudnia kell magyarul!'

Prázsmáron a község az ág. ev. papnál nagyszerű villásreggelivel várta a minisztert és útitársait, ami nagyon jól fogott, mert reggel korán ittuk meg a tejeskávét, s mikor Prázsmárra érkeztünk, már délelőtt 11 óra volt. Katonásan folyt le a villásreggeli, csak két pohárköszöntő volt. Egyikkel a lelkész üdvözölte Trefortot szívélyesen, másikat Trefort mondta a községre és annak derék lelkészére, mindketten németül."

Kaposi Molnár Viktor

- Kaposi Molnár Viktor -

Kaposi Molnár Viktor Hosszúfaluban született, 1859. augusztus 9-én. Vallás- és közoktatási miniszteri tanácsos, államtitkár. Jogi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. 1882-ben a vallás- és közoktatási minisztériumba lépett, ahol fokozatosan emelkedve 1905-ben államtitkárrá nevezik ki. 1912-ben nyugalomba vonul.

1899-ben létrehozza és vezeti, mint elnök az Uránia magyar tudományos színházat és tudományos egyesületet. Meghonosítja a munkásgimnáziumok intézményét. Megindítja és irányítja, mint főszerkesztő a tudományok népszerűsítését szolgáló Uránia folyóiratot. Megalapítja az Uránia műkereskedést. Egyházmegyei felügyelő, a Nemzeti Szalon alelnöke. A magyar Paedagogiai Társaság, a Magyar Földrajzi Társaság valamint a londoni Society of Arts tiszteletbeli tagjává választja.

Molnár Viktor a hosszúfalusi polgári fiú- és leányiskola teljesen felújított épületének avatóünnepségére érkezett miniszteri küldöttként Hétfaluba, 1900. november 4-én. Hosszúfalusi küldöttség ment eléje Brassóba és Gíró János gyönyörű négyesfogatán, számtalan kocsitól és szekértől kísérve, a tanítók fekete magyarruhás lovasbandériuma mellett utazott Hosszúfaluba. A rendezvény igazi fénypontot jelentett Hétfalu művelődési életében.

Dr. Dávid Ibolya

- Dr. Dávid Ibolya-

Dávid Ibolya 1954. augusztus 12-én született Baján. Az általános és középiskolát szülővárosában végezte, 1972-ben érettségizett a Tóth Kálmán Gimnáziumban. 1975-től a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, 1981-ben szerzett jogi oklevelet. A Szekszárdi Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltjeként került Tamásiba. 1985-től, miután letette az ügyvédi szakvizsgát, a Tamási Ügyvédi Munkaközösség ügyvédje. 1990. július 15-től főállású képviselő, ügyvédi tevékenységét szünetelteti. 1989. január óta tagja a Magyar Demokrata Fórumnak. Az 1990. évi országgyűlési választások második fordulójában Tolna megye 5. sz., Tamási központú választókerületében képviselővé választották.

1996. tavaszától a Magyar Demokrata Fórum elnökségi tagja, majd a párt elnöke lesz.

- A négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola -

Dávid Ibolya 2000. év folyamán kétszer látogatta meg Hétfalut. Látogatásai során megtekintette a Barcasági Néprajzi Szemle Zajzoni Rab István Középiskolában rendezett kiállítását; az 1848-49-es szabadságharc csángó hőseinek emlékére 1891-ben felállított honvédemléket, amely egykor Csernátfalu főterén állt, ma pedig a hosszúfalu-alszegi evangélikus temetőben található; a most épülő Boldog Apor Vilmos hosszúfalusi katolikus templomot; meglátogatta Háromfalut, ahová csángó-magyar nagyapja révén családi szálak is fűzik.

2001. augusztus 11-én Dr. Dávid Ibolya millenniumi emlékzászlót adott át Hétfalunak. Az ünnepség első része, a zászlóátadás és szavalóest, dalárda, a hosszúfalu-alszegi evangélikus templomban, az ünnepség második része, a millenniumi emlékplakett és a boricatánc, a hosszúfalusi római katolikus épülő templomban zajlott le. Ezt követte a tatrangi díszvacsora.

- Az épülő hosszúfalusi Boldog Apor Vilmos
római katolikus templom -

Miniszterlátogatások képekben

Dr. Dávid Ibolya látogatása, 2000

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®