Zajzoni Rab István emlékére
 

Zajzoni Rab István

Szép irodalmi tehetségéről ismert költőnk Zajzoni István földi része május 16-án vitetett a brassói temetkezési helyre.

Zajzoni Brassó közelében született és e város szász tanintézetében nyeré első iskoláztatását. Derék tanárai még most is emlékeznek a lángeszű tanítványra; elottük a korán kimúlt költő emléke felejthetetlen marad!

Még tanuló éveiben ismerém Zajzonit, midőn egy kis székely bicskával a brassói Cenk alatti fákba verseket faragcsált, miért már jókor a tanuló ifjúság "poétának" nevezte el! Midőn Zajzoni később visszajött megint e helyre s látta a már behegedt fákon költőségének első kísérleteit, nem birá elfojtani könnyeit. Még egyszer nyugalom poraira!

Alföld (Arad) - 1862. Május 21. szerda, 117. szám.

Zajzoni Rab István síremléke a zajzoni temetőben.

"Nemzete s neve rab vala, de szabad a lelke és dala."

+ (Halálozás) Az "Alföld"-ből értesültünk, hogy egyik szép tehetségű fiatal költőnk, Zajzoni (Rab István), lapunknak is egyik munkatársa, Brassóban meghalt. Temetése folyó hó 16-án volt. Áldás és béke a sokat szenvedett, korán elhunyt költő sírjára!

Rab István emlékére *)
(+ május 14-én)

Végre a halálban leltél
Csöndes nyugodalmat,
Panasszal telt szegény szíved
Mindörökre hallgat.
De a szörnyu hallgatásban
Véghetetlen vád van;
Ifjú költő!
Ínség, nyomor
Üldözött hazádban.

Oh! hogy nálunk a dalnokot
Az Isten megverte!
Úgy kell neki bolyongani
Rongy koldusként szerte,
Minden új nap bús lelkére
Újabb újabb kint hoz,
Utoljára odafordul
A jótevő sírhoz:

"Hazám földje, megáldott föld,
Fogadj kebeledbe,
Megtört szívem, megtört lantom,
S ezt a rongyot fedd be;
E rogy dalaim jutalma,
Azért büszkén hordtam,
Oh! hiszen én ifjú költő
Büszke koldus voltam,

Nem alhattam lágy kezektől,
Megsimított párnán,
Meleg étel, vidám ebéd
Nagyon ritkán várt rám,
De nem kértem soha, soha!
Ím most kérek tőled:
Add át örök nyugalomra
Add egy ölnyi földed."

Egyszer kértél: egy kis földet,
Íme meg is kaptad,
Panasszal telt szegény szíved
Mindörökre hallgat.
De a szörnyű hallgatásban
Véghetetlen vád van;
"Ifjú költő nem egyedül
Szenvedtél hazádban."

Szabados

*) Írói nevén Zajzoni.

Vasárnapi Újság (Pest) - 1862. június 1. IX. évfolyam, 22. szám.

Zajzoni sírján
Demeter Sándortól

Sírkövedre hajtom könnybe fürdött arcom,
Fáj, hogy oly korán kell sorsodat siratnom
Szegény jó barátom!
Dicsőségért tolünk a világba mentél
S nem azt, - nyugvó helyül csak egy sírt sem nyertél
Künn a nagyvilágon.

Úgy marasztott minden: ne hagyj ide minket,
Boldog gyermekséged hívogatva intett:
Ne menj el, ne menj el!
Kért a munkás férfi önbecsérzetében,
Piruló leányka rózsával kezében
S szemeiben könnyel.

Marasztott a bércek szabad levegője,
A patak mely játszani lefut a mezőre,
S az Isten házában
Megszokott helyed, mit annyira szerettél,
S mit üresen hagytunk, mióta elmentél, -
Téged visszavárva.

Hasztalan! A dicsvágy szenvedélye ragadt;
Szülőfölded s ifjú társid elhagytad
S mentél a világba.
Világítni vágytál s szíved égetéd el,
Győzni és - elbukál kínos vérzéssel,
Meddő birkózásba.

Mint halálra fáradt fecske visszatértél,
Elhagyott hazádtól nyugvó helyet kértél…
Csendes síri ágyat.
Zúzott szíved még csak ez egy vágyat bírta,
S régi jó barátid, mi fektettünk sírba,
Beteljesült vágyad.

Zeng fölötted még a gyászdalok visszhangja
Bérci szellő s a völgy susogó patakja
Látogatják álmod.
S miért szíved annyi szenvedések vívták,
Hétfalu leányi babérral borítják
Egyszerű fejfádat.

Családi Kör (Pest) - 1862. augusztus 17. vasárnap, III. évfolyam, 33. szám.

Sohse lesz nagyvezér abból,
Kinek nincsen ellensége;
A láng eszet, láng szellemet,
Megöli a lusta béke.

Nagyvezér akarok lenni,
Ellenségeim bőven vannak;
Hadd folyjon hát, hadd zúgjon hát
Mennydörgése a két hadnak.

Ha nem győzök, azt az egyet
Tudom, hogy dicsőn esem el,
Ülhetek is diadalmat
Az én leszabott fejemmel.

Ha győzök, s ti meghódoltok;
Én fejenként fölaggatlak;
De ha dicsőn elvérzetek,
Könnyeimmel megsiratlak!

* * *

Nem lett belőle nagyvezér; és sohasem hódoltak meg neki ellenségei. Dicsősége is halála után jött. Mikor neve általánosan ismertté lett, már ő akkor a sírban pihent. Gyorsan élt: mert kevés ideje volt. A lobogó szenvedélyek, a nagy tettek utáni égő vágy, mely minden lépten kitör belőle, ebben a korban, hol az egész nemzet abszolút tétlenségre volt kárhoztatva, természetszerűen kényszeríthették, hogy lázadó idegeit a teljes kifárasztás által nyugtassa meg. Ezenkívül akkor az elnyomott igazságot, költoi dívat nélkül, sokan borban keresték. A bor, mely - mint az ópium és hadzsish - elnyomja a fájó érzéseket, s a bántó gondolatokat, sokaknak hazafiúi bánatával együtt lelkének jobb részét is eltemette. És bizony elegen voltak, kik elmondhatták Zajzonival:

Homokon haldokló
Hal vagyok,
Hogy ha váltig bort nem
Ihatok.

Kora végét megérezve, Zajzoni sokat foglalkozik az elmúlással. S valami gúnyos humor vonul végig minden ilyen költeményén. S az ilyen dalai sejtetik, hogy a könnyelműség ő nála inkább orvosság, mintsem betegség. Nem volt szerencsés ember. Nagyon korán meghalt. Ha ma élne, ő vezetné be a hazatérő csángókat, s nem volna nála ünnepeltebb ember az egész hazában. De hát csángó költő volt, s nem csángó földművelő. Legyen átélt szenvedéseinek legalább annyi elégtétele, hogy emléke nincs végkép elfelejtve.

ifj. Ábrányi Kornél

Családi Kör - Vasárnap, 1862. május 25. III. évf. 21. szám.

Zajzoni Rab István szülőháza

"Itt született Rab István csángó költő 1832-ben, meghalt Brassóban 1862-ben. Fényes teremben nem neveltek, Szegény anya szegény életre szült. A régi jó idők elteltek, Hol a világ ily szegényt is becsült. Emelte a Brassó megyei magyar tantestület 1887-ben."

Mátis Bálint zajzoni jegyző
1887. szeptember 14-én kelt naplójegyzése a Zajzoni Rab István
szülőházán elhelyezett emléktábla leleplezési ünnepségéről

A tanítói kar élén a tanfelügyelővel és a lobogókkal. A férfikar elénekelte a Hymnust.

Azután a tanfelügyelő lépett az emelvényre s egy alkalmi beszédben, mely gonddal volt elkészítve, kifejté a költő, a csángó költő, haza és szülőszeretetét és intette a szülőket gyermekeik tanítatására s az ifjúságot a példavételre, a szorgalomra serkenté. Zajos éljenzéssel végződött beszéde. Ezután Végh nevű brassói tanár lépett az emelvényre, elszavalta Tinódi keservei című művét Rabnak.

Ezután az ezen alkalomra szervezett dalkör elénekelte a Rab által költött szöveggel és itteni rektor Kovács Mihály által szerzett dallamra Nem az, nem az amit mondanak! el nem veszett a hon, című darabot. Jól sikerült! Ezután ismét Végh lépett az emelvényre s hosszú, de kitűnően előadott prózában felolvasta Zajzoni Rab István életrajzát a bölcsőtől a koporsóig.

Beszédét nagyon nekem tetszőleg végezte be a költő ezen szavaival: el nem veszett a hon! Még ott repül a büszke sas a szikla bérczen szabadon. (zajos éljen még beszédközben is!) Ezután Bíró Vincze zajzoni tanító beszámolt az adakozásokból befolyt pénzekről és kiadásokról, egyúttal mindenkinek köszönetet mondott a tanfelügyelőtől a megjelent ünneplő közönségig. Végre a férfikar elénekelte a Hazádnak rendületlenül-t és ment mindenki tovább. Megjegyzendő, hogy a tanfelügyelő beszéde közben leleplezték a márványtáblát és a költőnek jól sikerült arcképét.

Itt találkoztam Fejér Árpád, nővére és Nagy Vilma R. a.-val és Csabai Samuval.

Az ünnepély után ebédeltünk, egyet sétáltunk és haza jövénk. Én részemről át voltam hatva a nap ünnepélyességét.

Az arckép a községi iskolába helyeztetett el.

Istók János: Zajzoni Rab István
Jakab András: Zajzoni Rab István

A 100 éves évforduló

Véletlenül hallottam nagyapám és édesapám párbeszédét a Zajzoni Rab István születésének 100 éves évfordulójára tervezett nagyszabású ünnepségről, előkészületeiről s a sok megrendelésről.

Mi ebben az időben Tatrangon éltünk, mert szüleimnek ott volt pékségük s üzletük. Hét éves lehettem, s a Tatrang-Csernátfalu távolság izgatott: hogyan jussak el én is a Sörkertbe?

A rendelésről csütörtökön halottam. Pénteken előkészítik és szombaton viszi Pista, a kenyérkihordó, a stráfszekérrel, vízhatlan ponyva alatt a sok kenyeret és süteményt nagyapámékhoz Csernátfaluba. Ezt a napot vártam türelmetlenül. Szombaton délután fehér kosarakba helyezték a kenyereket, süteményeket, és minden elő volt készítve indulásra. Pista elfoglalta helyét a stráfszekér ülésén, és kinyitották a nagykaput. Ezt a pillanatot lestem ki én. Kisurrantam az üzletajtón, belopóztam a ponyva alá és összekucorodtam a szekér jobb-hátsó sarkában. Lelkem televolt boldogsággal, de a félsz is uralkodott rajtam, hogy sem Pista, sem szüleim nem tudnak hollétemről.

Miután elhagytuk a hosszúfalusi tramváj síneit, folyton lestem, hogy mikor érünk a Sörkerthez. Ott uccu neki kiugrottam és beszaladtam a konyhába, ahol megláttam nagyanyámat. Végül Pista vitte hazafelé a megszökésem hírét szüleimnek, akik már aggódva kerestek.

A 100 éves emlékünnepség 1938-ban

Vasárnap a virágpompába öltözött gesztenye fasor, az akácfák illata, a pacsirták és sárgarigók dala harangozták be a Papp István Sörkertjében tartandó ünnepet. Körben, a 60 méter hosszú kerítést is fenyővel s virággirlanddal díszítették, akárcsak a lampionokat, a színpadot. Középen fától-fáig, csillag alakban, színes szalagok, virágfonatok ékesítették a fehér asztalterítőkkel fedett asztalokkal telt helyszínt.

Ebéd után, két órakor, Bácsfalu végéből idős nők és lányok díszöltözetben – az ősi hámosrokolyában és a biedermeier-szabású brokátselyemből vart tüllcsipkés ujjú ruhákban, de a bogláros öves kösöntyűs, csepeszes csángó-ruhákban is – indultak el Csernátfalu felé. A férfiak egy része, mint rendtartók, lóháton, a többiek gyalog követték őket. Ahogy végighaladtak az úton, minden faluból bekapcsolódtak az ott lakók csoportjai. A hosszúfalusiakkal, és háromfalusiakkal a szobornál találkoztak, ahol Pataki Feri bácsi fúvószenekara és a tatrangi fúvószenekar muzsikaszavával ékesítve elindultak lefelé a Vásárutcán. A háromfalusiak felvirágozott szekereikkel zárták a sort.

Ezzel a csodálatos színorgiával és pompával vonultak be a Sörkert vízkővel padolt udvarába, hogy minden csoport előadhassa a maga műsorát.

A megszokott szónoklatokat az ünnepelt verseiből, népdalokból, balladákból, néptáncokból összeállított műsor követte. Színesen ékesítette ezt a dalárda előadásai is. A jókedvű majális hajnalig tartott.

Papp István bemutatta az erdélyi konyha ínyencségeit.

Rostonsültek, különlegességek sok változatban. Italok, világos és barna sörök, borok, pezsgők, limonádék, ásványvizek bő választéka állt az itallapon. Kürtőskalács, mákos- és dióstekercs, hagyományos mézespogácsa és vásári pogácsa, csöröge, fánk és különféle ízes sütemények egészítették ki a bő étrendet.

Pataki Feri bácsi nyolctagú bandája biztosította a talpalávalót, s a társaság táncra perdült. Remekül szórakozott mindenki. A szünetekben különféle vetélkedők zajlottak.

Ez a rengeteg látnivaló valósággal megbabonázott, odaszaladtam nagyapámhoz és kértem, hogy hajoljon le. Csak így tudtam a fülébe súgni, hogy mennyire boldog vagyok.

Ez a Zajzoni Rab István emlékünnepély a mai napig él emlékezetemben.

György Papp Margit

Zajzoni Rab István képe a hosszúfalusi evangélikus tanácsteremben

Zajzoni Rab István

Zajzoni Rab István közismert képe
Zajzoni Rab István szobra a türkösi
középiskola udvarán - Szász Benedek István műve
   
A Zajzoni-szobor felállítása
A Zajzoni-szobor leleplezése, 1992
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®